Ønsker du dybdedata eller terrengmodeller fra havbunnen, kan du kontakte oss på e-post sjodata@kartverket.no. Mer informasjon om marine geodata her.

Er du på jakt etter detaljerte høydedata og terrengmodeller for landområdene, finner du dette gratis på høydedata.no. De frigitte dataene inngår i prosjektet Nasjonal detaljert høydemodell og samles inn med fly eller helikopter påmontert laserskannere. Datasettene har en punkttetthet på 2 punkter per kvadratmeter, enkelte steder enda høyere punkttetthet. Prosjektet pågår i perioden 2016-2022, og målet er en landsdekkende høydemodell med oppløsning 1x1 meter.

Finn høydedata (høydedata.no)

Hvilke data er tilgjengelig?

På høydedata.no finner du følgende datasett for fri nedlasting:

  • Originale punktskyer (LAZ-format)
  • Terrengmodeller (DTM) på grid-format (Geotiff)
  • Overflatemodeller (DOM) på grid-format (Geotiff)

Disse datasettene etableres for hvert enkelt prosjekt (område), og oppløsningen kan variere fra prosjekt til prosjekt.

I tillegg blir det etablert nasjonale høydemodeller med en oppløsning på 1, 10 og 50 meter: 

  • Terrengmodeller: DTM1, DTM10, DTM50
  • Overflatemodeller: DOM1, DOM10, DOM50

Til enhver tid ligger det ferdige eksporter av tilgjengelige høydemodeller med 1 meters oppløsning. I tillegg er komplette datasett med 10 og 50 meters oppløsning tilgjengelig på GeoTIFF-format.

De nasjonale høydemodellene i høydedata.no oppdateres fortløpende med ferske detaljerte høydedata. Det benyttes ingen støttedata utover punktskyene i genereringen, noe som kan medføre noe støy i vannområder og i overgang mellom vann og land.

Bruk av kartlag og verktøy

Når du har valgt område/ prosjekt, vil standard visning være en delvis gjennomsiktig skyggerelieff av terrenget, med topografisk gråtonekart i bakgrunnen. Du vil nå ha mulighet til å skru av og på ulike kartlag og kombinere disse. Følgende høyde-kartlag er tilgjengelig:

  • DTM Helning Grader (Terrenghelning i grader)
  • DOM Skyggerelieff (Sol og skygge ved 40° solhøyde på digital overflate modell)
  • DTM Skyggerelieff (Sol og skygge ved 40° solhøyde på digital terreng modell)
  • DOM Høydeplott (Høydevariasjon innenfor skjermutsnitt – overflatemodell)
  • DTM Høydeplott (Høydevariasjon innenfor skjermutsnitt – terrengmodell)

Det er i tillegg mulig å endre bakgrunnskart og legge til veger, stedsnavn, høydekurver og administrative grenser.

I høydedata.no er det verktøy for tegning av høydeprofiler over terreng eller overflate. Det finnes også et eget 3D-vindu som aktiveres ved å klikke på lenken «punktsky» bak hvert prosjektnavn.

Tilgjengelige API-er/tjenester

Alle kartlagene på høydedata.no er tilgjengelige i standardiserte maskingrensesnitt som WMS-tjenester.

Oversikt over alle høyde-tjenestene finner du på Geonorge (ekstern lenke).

Veiledning om WMS her.

Lukkede data

Merk at det på høydedata.no også ligger noen datasett og kartlag/WMS-tjenester som kun er tilgjengelig for Norge digitalt-parter (krever innlogging). Disse kan du eventuelt bestille gjennom en av Kartverkets forhandlere.

To datasett med 10 m oppløsning

Grunnlaget for den nasjonale høydemodellen på høydedata.no er en tidligere etablert landsdekkende terrengmodell DTM10. Denne vil i en overgangsfase fortsatt være tilgjengelig for nedlasting via Geonorge. Det er lagt ned et betydelig arbeid i kvalitetskontroll av den gamle modellen, spesielt med tanke på en god overgang mellom land og sjø/innsjø, men den oppdateres ikke lenger og vil derfor ha en mindre nøyaktighet enn DTM10-modellen som tilbys fra høydedata.no.