Hus i bygdeby.
EIGEDOM. Kartverket har store mengder data om eigedomar, bygningar og adresser. Foto: Sveinung Engeland
Siste oppdatering

Eigedom og adresser

Kartverkets eigedomsinformasjon er gratis og spenner frå eigedomsoverdragingar, hefte og andre rettar i eigedom registrert i grunnboka, til adresser og annan informasjon om ein eigedom i det nasjonale eigedomsregisteret (matrikkelen).

Kartverkets eigedomsinformasjon er tilgjengeleg både for nedlasting og gjennom API. Det gjer at til dømes verksemder som følgjer eigedomsmarknaden eller som lagar navigasjonssystem til køyretøy (GPS-en i bilen), kan kople seg direkte opp til registera og oppdatere datagrunnlaget fortløpande.

Finn data Her får du tak i eigedomsdata

Verksemder og offentlege organ som vil søkje om tilgang til matrikkel- og grunnbok-API, kan kontakte oss på e-post post@kartverket.no. Men les først kva reglar og føresetnader som gjeld og kva du får tilgang til her.

Noreg digitalt-partar kan søkje om tilgang i eige matrikkel-søknadsskjema for Noreg digitalt.

Andre eigedomsdata, som er tilgjengeleg for alle, finn du på Geonorge:

OPNE EIGEDOMSDATA

Her finn du adressedata.

Er du privatperson og berre vil sjå all registrert informasjon om eigen eller andres eigedom, kan du gjere dette gratis på Se eiendom.

For å kople seg opp mot matrikkelen (eigedomar og bygningar) og grunnboka (tinglyste rettar og hefte) gjennom API, må ein søkje om å få tilgang. 

Les meir om korleis du går fram for å få tilgang og kva du får tilgang til.

Alternativt kan ein kjøpe tilrettelagde data av ei anna verksemd som har avtale med Kartverket.

I tillegg til matrikkel- og grunnbok-API som ein må søkje om tilgang til, leverer vi fritt tilgjengeleg adresser, bygningspunkt og eigedomskart som hyllevare på geodata-formata FGDB, GML, PostGIS og SOSI, samt WMS og WFS. Adressedata blir i tillegg levert på CSV-format og i eit REST-API.

Bruksområde

Matrikkelen og grunnboka inneheld ei rekkje opplysningar som er nødvendige for planlegging, utbygging, statistikk, bruk og vern av fast eigedom. Data frå matrikkelen og grunnboka kan også nyttast i nye tenester som gir publikum og profesjonelle i eigedomsmarknaden enkel tilgang til eigedomsinformasjon.

Adresser er nøkkelinformasjon i mange informasjonssystem. Adressedata er eigna til bruk i til dømes bilnavigasjonssystem, kart, presentasjonar, analyse og statistikk. Kopla saman med kor folk bur (folkeregisteret), kan adressedata brukast mellom anna til samfunnsanalyser og til ei rekkje andre samfunnsnyttige føremål.

Informasjonen frå grunnboka er sentral i både finans- og eigedomsmarknaden, og elektronisk tilgang kan brukast for å lage meir effektive prosessar og kanskje også nye produkt.

Produkteigenskapar

Matrikkelen er det offisielle registeret over fast eigedom, og omfattar mellom anna bygningar, bustader/brukseiningar, fysiske adresser og eigedomar med eigedomsgrenser. Registeret inkluderer data om grunnforureining og kulturminne og informasjon frå folkeregisteret og enhetsregisteret.

Grunnboka er registeret over alle tinglyste rettar og hefte på fast eigedom og andelar i burettslag.

Rettleiing

Vi har laga ei eiga brukarrettleiing til rest-API for hurtigsøk på adresser.

 

Del

Finn meir data frå Kartverket

Kartverket lagar og forvaltar ei lang rekkje datasett som er sentrale i den geografiske infrastrukturen i Noreg, Finn fleire datasett på temasida vår for data og API.