Vegskilt med teksten Å
STADNAMN. Meir enn ein million stadnamn er tilgjengeleg fra sentralt stedsnavnregister. Foto: Adobe Stock
Siste oppdatering

Stadnamndata

Data frå Sentralt stadnamnregister (SSR) er gratis, og uunnverlege i alle norske kart. Du kan anten laste alle stadnamna ned eller knyte deg opp til registeret via API.

Finn data Her får du tak i stadnamndata

Finn stadnamndata

(lenka går til søk på stadnamn på Geonorge)

Sentralt stadnamnregister er det offisielle norske registeret over stadnamn i offentleg bruk. Det inneheld over 1 million stadnamn. Kartverket viser stadnamndata frå registeret på norgeskart.no, og der kan du også søkjer på stadnamn i registeret.

Bruksområde

Stadnamndata kan nyttast i kart og hentast inn i ulike digitale kart- og stadrelaterte tenester. Det kan også nyttast til analyse og presentasjon i GIS-system, i undervisning,  slektsforsking og anna forsking.

Vi har eit REST-API for indeksert søk som eignar seg for stadnamnsøk i interaktive kart og andre digitale løysingar.

Produkteigenskapar

Stadnamn-datasetta er basert på kartseriane Norge 1:50 000, økonomisk kartverk, sjøkart og namnevedtak gjort etter stadnamnlova.

Brukarhistorier Utan stadnamn - inga vermelding!

Stadnamn er uunnverleg i dei fleste digitale kartløysingar der stad er ein faktor. Dei aller fleste digitale kart over Noreg byggjer på stadnamndata frå Kartverket. Mellom anna er vervarslinga avhengig av stadnamn, og Yr hentar sjølvsagt stadnamn frå Kartverket og sentralt stedsnavnregister.

Kvart namn har opplysningar om språk/språkform, koordinatar for posisjon, kommune, namnetype, vedtakstype, dato for registrering av namnevedtak og i kva slags samanheng namnet er brukt.

Format

Stadnamndata kan lastast ned i GML eller SOSI. Dei er også tilgjengelege som WMS- og WFS-API i tillegg til REST-API-et for indeksert søk. Det indekserte søket er tilgjengeleg som webservice med ei rekkje obligatoriske og frivillige parametrar. Det har eit REST-grensesnitt med retur i XML- eller JSON-format.

Rettleiing

Her er brukarrettleiing for REST-API-et med det indekserte søket. Den er retta mot utviklarar og føreset IT-kunnskapar.

Del
XPPT