Kartverket er ein stor brukar av stadnamn. Når nye produkt kjem på marknaden, får knapt noko anna tema så mykje merksemd som namna. Kartverket får tilbakemeldingar om namneutval, namneplassering og om skrivemåten av namna.

Trass i at vi har eit forvaltningsansvar etter lov om stadnamn og er ein stor brukar av stadnamn, bestemmer vi ikkje kva ein stad heiter.

Oppgåva for Kartverket er å:

  • innhente informasjon om faktisk namnebruk
  • fastsetje skrivemåten av naturnamn og nedervde gards- og bruksnamn
  • drifte Sentralt stadnamnregister (SSR)

Dei to sistnemnde oppgåvene har vi fått gjennom lov om stadnamn frå 1990. Etter endringane i lova frå 2005 fastset vi også skrivemåten for andre statlege etatar dersom ikkje anna er fastsett i lov eller forskrift, til dømes namn på Kystverket sine fyr og Vegvesenet sine bruer og tunnelar. Sjølve namnevalet gjer etaten sjølv.

I praksis tyder dette at Kartverket vedtek skrivemåten av dei fleste av namna som vert brukte på kart.