Hopp til innhold

Skjøte bokmål

Du kan fylle ut skjemaet nedenfor på skjermen, eller du kan laste det ned og fylle det ut for hånd. Du må skrive ut skjemaet og signere med penn i signaturfeltet før du sender det til tinglysing. Send skjemaet i to eksemplarer til følgende adresse:

Kartverket Tinglysing
Postboks 600 Sentrum
3507 Hønefoss

Veiledning til utfylling av skjemaet finner du i høyre marg eller nederst ved å klikke på det svarte bokmerket som heter "Hjelp"

Last ned skjema

Trenger du hjelp med denne siden?

Les mer om skjøte

Rundskriv for Tinglysingen kapittel 5 – Særlige problemstillinger knyttet til bruk av skjøte.

Konsesjon – Sjekk om det er nødvendig å legge ved konsesjonspapirer.

Adresse

Kartverket Tinglysing
Postboks 600 Sentrum
3507 Hønefoss

Når skjøtet er ferdig utfylt må du sende det i to eksemplarer til adressen over. Det betyr at du enten må ta en kopi av det ferdig utfylte skjøtet eller lage en avskrift ved å fylle ut to like skjemaer. Det ene eksemplaret blir arkivert hos Kartverket, og det andre blir sendt tilbake til deg når det er ferdig tinglyst.

Veiledning til utfylling av skjema

Følg veiledningen nedenfor dersom du er usikker på hvordan skjøtet skal fylles ut.

Dersom du skal overføre en eiendom fra en død person, må du bruke et annet skjema. Les mer om arv, skifte og utskifte.

SIDE 1

Innsenders navn (feltet øverst til venstre)

Påfør navn, adresse og fødselsnummer (11 siffer), eventuelt organisasjonsnummer til den som sender inn skjøtet til tinglysing. Innsenderen vil motta det ferdig tinglyste dokumentet og faktura på tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift. Merk at dersom du legger ved et følgebrev, vil den som har signert følgebrevet bli regnet som innsender uavhengig av hva som er fylt ut i skjøtet. Les mer om hvem som får fakturaen.

Les mer om kostnader ved tinglysing.

Feltet for referansenummer (Ref.nr) er frivillig å fylle ut, og vil være synlig på fakturaen som sendes fra oss.

Til punkt 1 – Eiendommen(e)

Fyll ut med kommunenummer og kommunenavn og gårds- og bruksnummer til den eiendommen som skal overdras. Feltene Festenr. og Seksjonsnr. fylles bare ut dersom eiendommen har slike nummer. Helt til høyre, under ideell andel må du skrive inn hvor stor andel av eiendommen som overdras. Dette skal oppgis i brøk, for eksempel 1/1 eller 1/2. Hvis skjøtet gjelder flere gårds- og bruksnumre kan de påføres på linjer under hverandre.

Hvis overdragelsen ikke gjelder bygg på festet grunn, kryss av "nei" i det første feltet, og hopp over de neste 3 feltene. Hvis eiendommen er en seksjon, oppgi seksjonens sameieeierbrøk i felt 5. Denne kan du finne i seksjoneringsbegjæringen, og ofte nederst på seksjonens grunnboksblad. Opplysninger om sameiebrøk kan du også få opplyst på vårt kundesenter, telefon 32 11 80 00.

Realsameie
Felt 6 om avhendingsloven § 3-4 gjelder overføring av tilbehørseiendom, inkludert andeler i et realsameie. Hvis du kun har ført opp én eiendom i punkt 1, skal du ikke krysse av i dette feltet.
Dersom du overfører to eller flere eiendommer samtidig, og den oppgitte brøken for en av disse eiendommene er mindre enn 1/1, må du krysse "ja" eller "nei" i dette feltet. Når brøken som er mindre enn 1/1 er andel i et realsameie, krysser du "ja". Hvis du ikke overfører en andel i et realsameie, krysser du "nei". Les mer om realsameie      

Spesielt for festetomter
Gjelder overdragelsen bygg på festet grunn kryss av for dette. Kryss også ja for transport av festeretten.
De neste feltene gjelder om bortfester skal godkjenne overdragelsen eller ikke. Hvis du er usikker på hva du skal krysse av for, bør du sjekke festekontrakten og evt. reglene i tomtefesteloven. Underskrift fra bortfesteren påføres nederst på skjøtets side 2. Hvis skjøtet gjelder innløsing av festet grunn, les mer om hvordan du går frem for å slette festeretten og innløse tomten.

Beskaffenhet. Kryss av det som passer. Skriv gjerne eiendommens areal til høyre i samme felt.
Les mer om konsesjon.
 

Bruk av grunn Kryss av det som passer.

Type bolig Kryss av det som passer.

Til punkt 2 – Kjøpesum

Fyll ut alle feltene. Kjøpesummen er det vederlaget som mottakeren betaler for eiendommen. Vederlaget vil i de fleste tilfeller bestå av penger, men kan også bestå av andre verdier som overtakelse av lån og lignende. Oppgi den totale verdien av vederlaget i kroner. Hvis overdragelsen er en gave kan du skrive kr. 0,-.

Omsetningstype Kryss av det som passer. Hvis overdragelsen er en gave mellom ektefeller, les mer om krav om ektepakt.

Til punkt 3 – Salgsverdi/avgiftsgrunnlag

Her skal du skrive inn den summen som utgjør avgiftsgrunnlaget for beregning av dokumentavgift. Dette er eiendommens salgsverdi, også kalt dagens markedsverdi, altså den summen som eiendommen ville ha kunne blitt solgt for på det frie markedet i dag. Ved fritt salg vil avgiftsgrunnlaget i punkt 3 ofte være det samme beløpet som kjøpesummen i punkt 2. Hvis overdragelsen er en gave, eller du av andre grunner betaler mindre enn full markedsverdi, må du likevel oppgi full markedsverdi som avgiftsgrunnlag i punkt 3.

Verdien som du skal skrive i punkt 3 gjelder den delen av eiendommen som blir overført. Dersom bare halvparten av eiendommen blir overført, skal du bare oppgi halvparten av eiendommens verdi.

Dersom du har krav på fritak for dokumentavgift, må du oppgi paragrafen i dokumentavgiftsloven eller stortingsvedtaket som hjemler fritaksregelen. Skriv også noen stikkord om hva det gjelder, og legg ved nødvendig dokumentasjon.
Les mer om dokumentavgift og hvilke fritak som finnes.

Hvis du ikke har krav på fritak for dokumentavgift, og beløpene i punkt 2 og 3 er ulike, må du forklare oss hvorfor beløpene er forskjellige. Hvis du har krysset av for "gave", er dette god nok forklaring og du trenger ikke utdype nærmere. 

Til punkt 4 – Overdras fra

Påfør navn og fødselsnummer (11 siffer) eller organisasjonsnummer på den eller de som eiendommen overdras fra. Helt til høyre, under ideell andel må du skrive inn hvor stor andel av eiendommen som overdras. Hvis det er flere avgivere må du oppgi hvor stor eierandel som overføres fra hvem. Summen av brøkene i punkt 4 skal være den samme som i punkt 1 og punkt 5.

Til punkt 5 – Overdras til

Se veiledningen til punkt 4 som gjelder tilsvarende. Hvis en eller flere mottakere er utenlandske statsborgere må de oppgi D-nummer istedenfor fødselsnummer.
Les mer om D-nummer.

Feltet Fast bosatt i Norge er ikke nødvendig å fylle ut.  

Til punkt 6 – Særskilte avtaler

Feltet som gjelder opplysninger som skal og kan tinglyses skal du bare fylle ut hvis du har behov for det. Her kan du skrive inn nye avtaler som knytter seg til eiendommen og som blir inngått i forbindelse med overdragelsen. Dette kan være for eksempel være en veirett, bruksrett, vannrett, forkjøpsrett, eller andre rettigheter i fast eiendom. Rene økonomiske avtaler om betaling og lignende kan ikke tinglyses.

Rettigheten må beskrives så presist som mulig, og hvis den er stedfestet bør du legge ved en tegning eller en kartskisse. Den som får rettigheten må oppgis med navn og fødselsnummer (11 siffer) eller organisasjonsnummer, eventuelt med gårds- og bruksnummer hvis rettigheten skal tilhøre den som til enhver tid eier en bestemt eiendom. Hvis rettigheten blir gitt av en person som ikke signerer i skjøtets punkt 9, for eksempel en nabo, må avgiveren av rettigheten signere og påføre sitt fødselsnummer direkte i punkt 6.

Dato og utsteders underskrift (feltet nederst på arket)

Ved bruk av løse ark skal utstederen signere nederst på alle arkene. Utstederen er den personen som gir fra seg eller selger eiendommen som skjøtet omhandler. Husk at utstederen også må skrive under i punkt 9.

SIDE 2

Til punkt 6 – Andre avtaler som ikke skal tinglyses

Her kan du føre opp andre avtaler. Disse vil ikke bli tinglyst.

Til punkt 7 – Kjøpers/erververs erklæring ved overdragelse av boligseksjon

Dette feltet skal du bare fylle ut dersom overdragelsen gjelder en eller flere boligseksjoner.
Les eierseksjonsloven § 23 som setter begrensinger for hvor mange seksjoner som kan erverves av en og samme person.

Til punkt 8 – Erklæring om sivilstand

Kryss av for det som passer. Hvis eiendommen som overdras er felles bolig for ektefeller eller registrerte partnere må ektefellen eller partneren samtykke til overdragelsen. Dette står i ekteskapsloven § 32. Et eventuelt samtykke skal påføres i et eget felt under utsteders underskrift i punkt 9.

Til punkt 9 – Underskrifter og bekreftelser

Den som selger eller gir fra seg eiendommen skal signere her. Hvis avgiveren/utstederen er en annen person enn den som har grunnbokshjemmel til eiendommen må også skjøtets side 3 fylles ut. Dette er imidlertid ikke nødvendig hvis utstederen har fullmakt fra hjemmelshaveren. Les mer om hvem som skal signere ved tinglysing.

Ektefelles/registrert partners underskrift Fylles ut dersom overdragelsen gjelder felles bolig, jf. punkt 8.

Vitner Her skal den eller de som opptrer som vitner signere.
Les mer om hvem som kan være vitner ved tinglysing.

Bortfesters underskrift

Fylles ut dersom det er nødvendig, jf. punkt 1.

SIDE 3

Til punkt 10 og 11

Fyll ut side 3 dersom det er en annen enn den som har grunnbokshjemmel til eiendommen som signerer som utsteder (selger/avgiver) i punkt 9, og det ikke er lagt ved fullmakt.

Alle sidene av skjøtet skal sendes inn til tinglysing, også når side 3 ikke er fylt ut.

Kundesenter

Telefon 08.00-15.00
32 11 80 00
tinglysing@kartverket.no