Siste oppdatering

Fullmakt

Når du ikke kan signere et dokument selv, kan du gi en fullmakt til en annen person. Fullmakten må være tydelig på hvilke handlinger den gjelder, og må i mange tilfeller også være bevitnet.

Hva gjelder fullmakten

Kartverket stiller strenge krav til form og innhold når fullmakter brukes ved tinglysing. Fullmakten må si tydelig:

 • Hvilken eiendom eller borettslagsandel den gjelder
 • Hvem som gir fullmakten
 • Hvem som får fullmakten
 • Hvilke handlinger den som får fullmakten kan gjøre

Se sjekklisten nedenfor.

Hvis fullmakten omfatter rett til å skrive under på skjøte, overføring av borettslagsandel, pantedokument eller erklæring om arealoverføring, må fullmakten være bevitnet. Kartverket krever også at det den som gir fullmakten skriver en erklæring om sivilstand.

Innsending til tinglysing

Når fullmektigen signerer et dokument som skal tinglyses, kan han skrive "i henhold til fullmakt" i samme felt som signaturen.

Innsenderen må alltid sende fullmakten sammen med dokumentene til tinglysing. Fullmakten er et nødvendig hjelpedokument for å dokumentere at hjemmelshaveren har samtykket, jf. tinglysingsloven § 13.

Hovedregelen er at innsenderen skal legge den originale fullmakten ved dokumentet som skal tinglyses. Du kan likevel sende inn en kopi. Kopien må være en bekreftet kopi. Kopien må også ha en erklæring om at fullmakten fortsatt gjelder, den skal være datert. Vi kaller dette for en inneståelseserklæring. Denne erklæringen kan gjøres av de samme personene som kan vitne alene på et tinglysingsdokument. Dette er for eksempel advokater og eiendomsmeglere. Dette følger av tinglysingsforskriften § 7 andre ledd, jf. § 3.

Her finner du en liste over hvem som kan vitne alene og signere en inneståelseserklæring.

Eksempelfullmakter

Her finner du eksempler på oppsett av fullmakter, både for overføring av fast eiendom og andel i borettslag. 

Eksempelfullmakt - Fast eiendom.pdf

Eksempelfullmakt - Andel i borettslag.pdf

Fullmakter er personlige

En fullmakt er i utgangspunktet personlig. Fullmektigen kan ikke transportere fullmakten videre til en annen person. Det finnes et unntak fra denne regelen. Hvis det står tydelig i fullmakten at fullmektigen har rett til å gi fullmakten videre, kan Kartverket godkjenne transporten ved tinglysing.

Les mer om transport av fullmakter i Rundskriv for Tinglysingen kapittel 4.2. problemstilling nr. 2.

En fullmektig kan ikke bruke fullmakten til å overføre en eiendom eller rettighet til seg selv, med mindre dette står tydelig i fullmakten. Dette kaller vi selvkontrahering.

Les mer om selvkontrahering i Rundskriv for Tinglysingen kapittel 6.6. problemstilling nr. 1.

Sjekkliste ved bruk av fullmakter

Du kan bruke denne sjekklisten for å sikre at fullmakten oppfyller Kartverkets krav til klarhet og form. Kravene er bestemt i tinglysingsregelverket og avtalerettens fullmaktslære.

 1. Fullmaktsgiveren må være identifisert

  Navnet og fødselsnummeret (11 siffer) til den som gir fullmakten skal være med. Dette er bestemt i tinglysingsforskriftens § 4a.

 2. Fullmektigen må være identifisert

  Navnet og fødselsdatoen til den som får fullmakten skal være med. Dette er et krav som Kartverket stiller.

 3. Eiendommen eller borettslagsandelen må være identifisert

  Fullmakten må inneholde en klar identifisering av eiendommen eller borettslagsandelen den gjelder. Bruk følgende nummerering for å identifisere:

  • Fast eiendom: kommunenummer, gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt festenummer og/eller seksjonsnummer
  • Borettslagsandel: borettslagets organisasjonsnummer og andelsnummer. Borettslaget sin eiendom (gårdsnummer og bruksnummer) er ikke riktig identifikasjon for en borettslagsandel
 4. Sjekk om fullmaktsgiveren trenger vitner

  Fullmakten må signeres av to vitner dersom den gjelder en av de følgende dokumenttypene:

  • Skjøte
  • Hjemmelsoverføring av borettslagsandel
  • Pantedokument
  • Erklæring om arealoverføring

  To myndige vitner skal bekrefte at fullmaktsgiverens signatur. Dette er bestemt i tinglysingsloven § 17, jf. § 13.

  Mer informasjon om krav til vitnebekreftelse står i tinglysingsforskriften § 3. Her står det blant annet at advokater, eiendomsmeglere med flere kan bevitne en underskrift alene. Den nære familien til fullmektigen kan ikke være vitner på fullmakten.

  Les mer om hvem som kan være vitner.

 5. Sjekk om fullmakten trenger ektefellen sitt samtykke

  Noen dokumenttyper krever at ektefellen til den som signerer samtykker til tinglysingen. Dette gjelder dokumenter som tinglyses på ekteparet sin felles bolig, når kun den ene ektefellen er tinglyst eier. Kravene gjelder også for fullmakten, som må inneholde en erklæring om sivilstand fra fullmaktsgiveren. Erklæringen skal bekrefte:

  • Om fullmaktsgiveren er gift
  • Om fullmakten gjelder eiendom som er felles bolig med ektefellen
  • Om ektefellen er medhjemmelshaver til eiendommen

  Kravene gjelder dersom fullmakten omfatter de følgende dokumenttypene:

  • Skjøte
  • Hjemmelsoverføring av borettslagsandel
  • Pantedokument
  • Leierett

  Ektefellen sin signatur må være bekreftet av to vitner.

 6. Det skal være tydelig hva fullmakten gir rett til

  Det må gå fram av fullmakten hva fullmektigen får rett til å tinglyse på eiendommen. Helst med en liste over hvilke tinglysingsdokumenter fullmektigen kan signere. En fullmakt som gir rett til å signere på skjøte og pantedokument, kan for eksempel ikke benyttes til å signere en avtale om veirett over eiendommen.

 7. Andre språk enn norsk

  Fullmakter på fremmede språk trenger ikke oversettelse hvis innholdet er enkelt og forståelig. Dette gjelder fullmakter både på engelsk og andre fremmede språk. Vi må vurdere utenlandske dokumenter konkret når saken sendes inn til tinglysing. Vi kan kreve oversettelse hvis vi er i tvil om innholdet.

 8. Bruke kopi av fullmakten

  Hovedregelen er at innsenderen skal legge den originale fullmakten ved dokumentet som skal tinglyses. Du kan likevel sende inn en kopi. I så fall må kopien være en bekreftet kopi. Kopien må også ha en erklæring om at fullmakten fortsatt gjelder, denne skal være datert. Vi kaller dette for en inneståelseserklæring. En slik erklæring kan gjøres av de samme personene som kan vitne alene på et tinglysingsdokument for eksempel advokater og eiendomsmeglere. Dette er bestemt i tinglysingsforskriften § 7 annet ledd, jf. § 3.

Del
XPPT