Siste oppdatering

Innføring av FKB 5.0

FKB er en samling primærdatasett som samles inn og forvaltes i fellesskap av Geovekst-partene. Ny hovedversjon av standardene innføres i forvaltningen i 2023.

FKB 5.0 Gjeldende versjoner

Nye produktspesifikasjoner og registreringsinstrukser for FKB versjon 5.0 ble godkjent i januar 2022.

FKB 5.0 er første nye hovedversjon siden 2007, og har vært under planlegging i flere år. Det var ikke mulig å innfri alle ønsker fra brukergruppene innen for ressursrammene, men mange vil nok oppleve at den nye versjonen har en rekke forbedringer.

Overgang til FKB 5.0 for dataforvaltere

De fleste kartleggingprosjektene i 2022 ble bestilt med kartkonstruksjon etter den nye versjonen. Det arbeides nå med tilpasninger i forskjellige programvarer for å kunne forvalte dataene etter ny spesifikasjon.

Overgangen fra FKB 4.6 til 5.0 vil i praksis skje fra april til juni.

Klikk på figuren under for å få opp hele bildet.

Tidslinje FKB 50.png
TIDSPLAN: I forvaltningen stenges redigeringstilgangen i tre puljer. Senest den 30. mai er sentrale løsninger klare så forvalterne igjen kan koble til sin programvare og gjenoppta ajourholdet. Ill: Kartverket.
 

Senest 30. mai skal alle datasett være klare sentralt for at den enkelte forvalter kan tilpasse sin programvare og forvaltningen kan tas opp igjen. For at alt skal være klart til 30. mai så stenges Høydekurve for redigering allerede 30. mars. Redigeringstilgang for Bygning, Tiltak og Elveg 2 stenger 19. mai. Øvrige datasett stenges for redigering 27. april. Konverteringen av data utføres av Kartverket. Oppstart av forvaltning av FKB 5.0 data fordrer at lokal programvare er oppdatert og at tilkoblingene til den sentrale løsningen skrues om fra 4.6 til 5.0 servere. Alle som forvalter data må over på FKB 5.0.

Under innføringen vil status.kartverket.no holdes oppdatert om fremgangen.

Webinar om innføringsplanene er avholdt 9. februar, og opptak kan oversendes ved å kontakte sfkbhjelp@kartverket.no.

For konsumenter vil data på 4.6 versjon vil fortsatt ligge tilgjengelig på Geonorge etter overgangen, men disse vil ikke bli oppdatert. Vil du ha oppdaterte FKB-data etter at forvaltningen har gått over til versjon 5.0, så må løsningen du bruker kunne håndtere data på versjon 5.0.

Overgangen for konsumenter

For alle som konsumerer FKB-data via Geonorge vil data på 4.6 versjon fortsatt være tilgjengelig til i en overgangsperiode til over sommeren, men disse vil ikke bli oppdatert. Alle dagens oppføringer på Geonorge vil skrus over til FKB 5.0, så all automatisk filnedlastning vil gå over til 5.0. Den enkelte etat/bedrift må sørge for at sin programvare støtter datainnhold etter FKB 5.0 standarden.
Det enkelte datasett endrer versjon fra 4.6 til 5.0 i løpet av mai/juni så fort det er klart. Tidspunkt for det enkelte datasett er varslet på Geonorge, og ajourført oversikt vil holdes på status.kartverket.no

Alle karttjenester som inneholder FKB-data blir påvirket, og i noen tilfeller byttet ut med nye tjenester. Se Varsler på Geonorge for mer detaljer og status.kartverket.no for løpende status under innføringen.

Hovedendringer i ny versjon

Flere datasett vil ha store endringer i innhold og struktur, mens andre vil ha mindre justeringer. I tillegg endres håndtering av kodelister, og vi har fått muligheten til å bruke heleid geometri i flater. Se listen under for hovedendringer mellom versjon 4.6 og 5.0:

  • LedningVA utgår, objektene flyttes til Ledning.
  • Store endringer i datasettene Tiltak og Veg.
  • Nokså store endringer på innhold og struktur i datasettene Bygnanlegg, Ledning, Traktorvegsti og Vann. Ellers kun mindre justeringer på øvrige datasett.
  • FKB-Tiltak kan benyttes av flere parter for å vise planlagte tiltak i tillegg til byggesak.
  • Forbedret kodehåndtering med eksterne kodelister.
  • Mulighet for å vise koblingen mellom objekter i datasettet med assosiasjoner.
  • Mulighet for å koble et objekt til objekter i andre systemer/datasett med eksternpekere.
  • Mulighet for heleid flategeometri (flategeometri er uavhengig av egne avgrensningsobjekter) i tillegg til delt geometri (flategeometri er avhengig av avgrensningsobjekter).
  • Forenkling og oppstramming av kvalitetsmodellen.
  • Bedre tilgjengelig dokumentasjon i HTML-format.

Datasettet Servitutt oppgraderes ikke til FKB 5.0, men videreføres som FKB 4.6 for kommunene som benytter dette datasettet.

Informasjon om endringer i datainnholdet kommer i eget webinar:

Planer for videreutvikling

Datasettet Elveg 2.0 (tidligere FKB-Vegnett) følger et eget spesifikasjonsløp, og henger igjen i 4.6 inntil videre. Ferdigstillelse for dette spesifikasjonsarbeidet er ikke fastsatt.

På grunn av et større behov for utredninger måtte støtte for 3D vike i denne runden. Geovekst har satt ned en egen arbeidsgruppe 3D for å holde trykket oppe på dette arbeidet.

Tidslinje FKB 50.png
Caption

 

Relaterte sider

Geovekst

Geovekst er et samarbeid om felles etablering, forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av geografisk informasjon.

NGIS

Nasjonalt Geografisk Informasjonssystem (NGIS) er en forvaltningsplattform der geografiske data blir direkte oppdatert i en sentral database hos Kartverket.

Standardisering

Her finner du alt Kartverket gjør innen standardisering.

Del