Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Geodataarbeid

Prosjekter og samarbeid

Geovekst

Geovekst er et samarbeid blant annet om kartleggingsprosjekter mellom Kartverket, kommunene, fylkeskommunene, Statens vegvesen, NVE, Energi Norge og Landbruksdepartementet.

Norge digitalt

Norge digitalt-samarbeidet er et samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe stedfestet informasjon og/eller som er store brukere av slik informasjon.

Marine grunnkart i kystsonen

Kartverket, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet samarbeider om å samle inn og dele kunnskap og data om havbunnen langs kysten av Norge.

Nasjonal detaljert høydemodell

Detaljerte høydedata er viktige for kommuner og statlige etater i arbeidet med klimatilpasning, beredskap og planarbeid.

Havnedata

Friske koronamidler fra regjeringen baner vei for offentlig-privat samarbeid i en rekke havner langs hele kysten! Privat næringsliv bruker ny teknologi til å samle inn detaljerte data om bunnforhold og egenskapene på kaiene på oppdrag fra Kartverket.

Sentral felles kartdatabase

Sentral felles kartdatabase (SFKB) er et forvaltningssystem der kartdata fra kommunene blir direkte oppdatert i en sentral database i Kartverket.

Nyheter geodataarbeid

Lidar-kartlegging av grunt farvatn ute på anbod

Pilotprosjektet Marine grunnkart i kystsona skal kartlegge grunne farvatn i Stavanger-området. Ein anbodskonkurranse for datainnsamling med flyboren Lidar-teknologi blei sendt til sikkerheitsklarerte leverandørar 20. januar.

Forskningsrådet gir millionstøtte til KartAI-prosjekt

Et forskningsprosjekt for kvalitetsheving av eiendomsregisteret ved hjelp av kunstig intelligens (AI) har fått 2,5 millioner kroner i støtte. Prosjektets mål er å bidra til automatisering og effektivisering av saksbehandling i byggesaker.

View More Articles

Arrangementer og kurs

Regionalt webinar om arbeid med stedsnavn i flerspråklige områder

Kartverket Troms og Finnmark inviterer i samarbeid med Kartverket Nordland til et regionalt webinar om arbeid med stedsnavn i flerspråklige områder. Med interne og eksterne foredragsholdere ønsker vi å belyse mangfoldet i arbeid med stedsnavn for å sikre bred forståelse og god saksbehandling hos ulike aktører.

Webinar; Digitalisering av plan- og byggesaksprosessen

Webinaret er et samarbeid mellom Kartverket Nordland og Troms og Finnmark, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner (KS).

Åpent møte i NVDB brukerforum for Oslo og Viken

Vei-ansvarlige i Oslo og Viken inviteres til åpent møte i regi av NVDB brukerforum. Målgruppen er personer ansvarlig for registrering og vedlikehold av veirelatert informasjon i kommunene i Oslo og Viken. Spesielt de som jobber innen fagområdene kommunalteknisk (vegingeniører) og geodata.

Påmeldingen er åpen.

View More Events

Hold deg oppdatert. Meld deg på nyhetsbrevet vårt.