Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Fylkesgeodataplan for Innlandet 2024 - 2027

Fylkesgeodataplanen skal være et sentralt redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt samarbeidet i Innlandet. Målgruppen for geodataplanen er Norge digitalt-partene i fylket. Planen gjelder for en periode på 4 år og rulleres årlig. Planen ble vedtatt av geodatautvalget 4. oktober 2023.

Fokusområder og satsinger i planperioden 2024 - 2027

Fylkesgeodatautvalget i Innlandet har følgende satsningsområder i planperioden

 • Sørge for oppdaterte basis geodata gjennom gode rutiner for periodisk og kontinuerlig ajourhold, herunder etablere gode rutinebeskrivelser for ajourhold av AR5, veg, bygg og planbaser (Tiltak 9 Nasjonal geodatastrategi)
 • Forbedre kvaliteten på vanntema basert på aktuelle tilgjengelige kilder (Tiltak 3 og 9 Nasjonal geodatastrategi)
 • Forbedre kvaliteten i matrikkelen i henhold til strategi for økt datakvalitet (Tiltak 4 Nasjonal geodatastrategi)
 • Tilgjengeliggjøre oppdaterte temadata for partene gjennom felles database for Innlandet (Temadata Innlandet) (Tiltak 3 og 12 Nasjonal geodatastrategi)
 • Tilgjengeliggjøre oppdaterte plandata for partene gjennom geosynkronisering (Tiltak 5 Nasjonal geodatastrategi)
 • Utarbeide satsingsforslag for klimatilpasning, se kapittel 4.5 (Tiltak 3 og 15 Nasjonal geodatastrategi)

Øke kunnskapen om og bruk av geodata

 • Øke bruken av temadata gjennom målrettede tiltak i regi av Temadata Innlandet
 • Arbeide for at saksbehandlere tar i bruk tilgjengelige geodata og tjenester, gjennom ulike kompetansetiltak
 • Bidra med fagkompetanse på arenaer der det er naturlig å delta
 • Videreutvikle de interkommunale samarbeidene og samhandlingen med fylkesetatene for å utnytte potensialet for effektiv saksbehandling

Sikre samordning mot aktiviteter i nasjonal geodatastrategi

 • Holde oss oppdatert om aktiviteter i geodatastrategien
 • Være en aktiv bidragsyter til å komme med innspill til nasjonale satsinger

Geodataplanens oppbygging

Geodataplanen er en plan for Norge digitalt samarbeidet i de enkelte fylkene. Den omhandler det de lokale partene samarbeider om eller planlegger å samarbeide om innen sin region. Arbeid som ikke omfattes av samarbeidet, er ikke en del av denne geodataplanen. Planen består av to deler:

 1. Et fellesdokument som er likt i alle landets fylker. Dokumentet inneholder generell informasjon og overordnede føringer for det lokale geodatasamarbeidet i Norge digitalt. Her gis en kort innføring i organisering og de viktigste rammebetingelsene for samarbeidet lokalt. Dokumentet skal være likt for alle fylker og ikke endres lokalt.
 2. En fylkesgeodataplan som er utarbeidet spesielt for et fylke eller en region. Fylkesgeodataplanen omhandler de aktivitetene det samarbeides om lokalt.

I tillegg utarbeider geodatautvalget en handlingsplan i Excel-format. Den viser alle tiltakene for hvert enkelt prosjekt.

Share
XPPT