Siste oppdatering

Tidevannstabeller og vannstandsvarsel på Se havnivå

Observert og varslet vannstand, flo og fjære og tidevannstabeller finner du i nettjenesten Se havnivå. Bruk vannstandsvarsel for de nærmeste dagene og tidevannstabell for å planlegge lengre fram i tid.

Se havnivå

Varslet vannstand for de neste fem dagene.

Observert vannstand i sanntid og fortid.

Tidevannstabeller, som egner seg til formål hvor du trenger å planlegge lengre fram i tid.

Se havnivå

Den mest representative informasjonen om tidevann og vannstand får du på Se havnivå, hvor datagrunnlaget forbedres og oppdateres kontinuerlig. Gjennom API-et for vannstands- og tidevannsdata kan du også hente ut og integrere disse dataene i dine egne system.

Den tradisjonelle publikasjonen "Tidevannstabelller for den norske kyst med Svalbard" har med dette fått et veldig begrenset bruksområde. Derfor har Kartverket besluttet å avvikle publikasjonen. 2021-utgaven, som er 84. årgang, er dermed den siste trykte/pdf-utgaven av publikasjonen "Tidevannstabeller".

Bør du bruke tidevannstabell, vannstandsvarsel eller vannstandsobservasjoner til ditt formål?

Datagrunnlag

Kartverkets 24 permanente vannstansmålere registrerer vannstanden kontinuerlig, og målingene er tilgjengelige på Se havnivå i nær sanntid. Basert på vannstandsseriene beregner vi tidevannet for hver målestasjon. Dette er grunnlaget for tidevannstabeller med tidspunkt for høy- og lavvann (flo og fjære).

Norskekysten deles opp i soner der vi forventer at tidevannet er omtrent likt. Hver sone er knyttet til én målestasjon og får to korreksjonsfaktorer, en for høyde og en for tid. Dataene i sonene stemmer selvsagt bedre jo nærmere en vannstandsmåler sonen er. 

Været påvirker vannstanden

Vannstanden påvirkes ikke bare av tidevann, men også av meteorologiske forhold (været), spesielt variasjoner i lufttrykk og vind. Det meteorologiske bidraget kan gi over én meter høyere eller lavere vannstand, enn det som står oppgitt i tidevannstabellen.

Et høyt lufttrykk fører til lavere vannstand, og lavt lufttrykk fører til høyere vannstand. Dersom det blåser kraftig mot land kan vi få en oppstuing av vann langs kysten og innover i fjordene. Blåser det kraftig fra land og utover, kan det ha motsatt effekt, nemlig at vannstanden blir lavere. 

Dette gjør at vannstanden du opplever ikke alltid faller sammen med beregninger i tidevannstabellen, på grunn av værets påvirkning.

Vannstandsvarsel

I samarbeid med Meteorologisk institutt utgir Kartverket et vannstandsvarsel for de neste fem dagnene. Vannstandsvarselet inkluderer beregnet tidevann og prognoser av værets virkning på vannstanden. På samme måte som med et værvarsel, er det større usikkerhet i vannstandsvarselet jo lenger frem i tid vi varsler.

Områder med små tidevannsforskjeller

I Sør-Norge gir ikke alltid tidevannstabellen en god indikasjon på vannstanden. I disse områdene kan værets bidrag på vannstanden kan være større enn tidevannets bidrag, og dermed dominere vannstanden. Vi anbefaler derfor å sjekke vannstandsvarselet i slike områder, framfor tidevannstabellen.

Eksempel fra grafisk visning av vannstand i søk på Se havnivå. Skjermdump.
VANNSTAND: Eksempel fra målestasjon på Helgeroa (Larvik). Rød kurve viser beregnet tidevann, der topp og bunn er samme info som vises i tidevannstabellen. Blå kurve viser observert vannstand. Grønn kurve viser varslet vannstand. Skjermdump fra Se havnivå.

Tidevannet forplanter seg langs norskekysten som en bølge, og påvirkes av landmassene, bunntopografien og jordrotasjonen. Dette fører til at både høyde og tidspunkt for høy- og lavvann (flo og fjære) vil endre seg fra sted til sted. Vest for Egersund finnes et såkalt amfidromisk punkt hvor det omtrent ikke er tidevannsforskjeller. Dette fører til at tidevannsforskjellene er små langs kysten av Jæren og hele Skagerak.

Fra Stavanger og nordover øker tidevannsforskjellene jevnt og trutt, slik at værets bidrag blir mindre dominerende.

Bør du bruke tidevannstabell, vannstandsvarsel eller vannstandsobservasjoner til ditt formål?

Under følger eksempler og veiledning til bruk av tidevanns- og vannstandsdata.

Les mer

Tidevann- og vannstandsdata

Tidevann- og vannstandsdata er tilgjengeleg i et API. En widget for Se havnivå gjør det muligå vise tidevannsdata for et valgt sted på din nettside.

Del