Siste oppdatering

Oppdatert riksgrense på kartet

Et nytt grensepunkt innvies med ny riksrøys ved Hvitsjøen, Rømskog – det svenskene kaller Tufwan i Tåken – onsdag 5. juli. I tillegg blir det en stor markering av at Oscarsteinen fra 1887 endelig er kommet på rett sted langs den norsk-svenske riksgrensen.

Dette er trolig det siste året med feltarbeid for den pågående riksgrenseoppgangen mellom Norge og Sverige, som startet i 2020.

Spesielt med oppgangen som gjennomføres nå, er at alle grensemerkene blir posisjonsbestemt med moderne målemetoder – og kartene våre blir oppdatert med nymålt grense. Det betyr at riksgrensa vil endre seg på kartet, men i terrenget vil den være som før.

Grenseoppgangen skjer 250 år etter at Kartverket ble etablert i 1773. Da ønsket den norsk-danske kongen, på grunn av de urolige tidene og den militære interessen, bedre kart langs svenskegrensa for å få god kunnskap om forholda der.

Oscarsteinen, riksrøys nummer 31 A, på grensepasseringsstedet mellom Norge og Sverige ved Ørje–Töcksfors.
OSCARSTEINEN FRA 1887: Oscarsteinen eller riksrøys nummer 31 a ved Ørje–Töcksfors, grensepasseringsstedet mellom Norge og Sverige, har siden 1887 stått 1,9 meter inn på norsk side av riksgrensen. Nå er Oscarsteinen flyttet og riktig posisjonert, slik at den er et nøyaktig punkt på grensen mellom Norge og Sverige. Foto: Mesta AS, Sander Midtbø

Tufwan i Tåken – Hjertet i Hvitsjøen

Den nye riksrøysa ved Hvitsjøen vil være den eneste nye riksrøysa som bygges ved den pågående grenseoppgangen mellom Norge og Sverige.

Ved østbredden av Hvitsjøen har det vært utydelig markering av riksgrensen i mange år. Tanken var at det ved første grenseoppgang i 1753 skulle bygges en riksrøys der. Men det ble besluttet å heller bygge en ny på høyden vest for Hvitsjøen, i frykt for at en riksrøys ved østbredden ville bli ødelagt av tømmerfløtingen.

For å markere punktet og retningen på riksgrensen videre ble det i 1753 satt opp en viserstein på østbredden av Hvitsjøen. Punktet hvor visersteinen er plassert er i den eldste grensebeskrivelsen – fra gammelt av kalt Tuven i Taaken eller Hjertet i Hvitsiøen.

Innvielse av ny riksrøys langs grensen

Den nye riksrøysas posisjon ved Hvitsjøen er nøyaktig bestemt med satellittbasert målemetode, både topp senter hjertestein og en bolt som står i en jordfast stein midt under røysa.

– Ved å sette opp en riksrøys her blir det en stor forbedring og vi får en klar og innvendingsfri riksgrense i området. Riksrøysene har en hjertestein for å vise riksgrensa. På de fleste av disse er det hogd inn kongemonogram til regjerende monark på det tidspunktet hjertesteinen ble produsert. Hjertesteinen til den nye riksrøysa er produsert i Skjeberg, Norge i år og er av Iddefjordsgranitt. På norsk side av hjertesteinen er kong Haralds monogram, og på svensk side kong Carl Gustafs monogram. Nummeret på riksrøysa er 52 a, sier grensekommissær Anders Østeraas i Kartverket.

Anders Østeraas står i skogen på grensen mellom Norge og Sverige.
PÅ GRENSA: Grensekommissær Anders Østeraas i Kartverket gleder seg til markeringene av nytt grensepunkt ved Hvitsjøen, og at Oscarsteinen har fått riktig plassering ved den norsk-svenske riksgrensen, onsdag 5. juli. Foto: Kartverket, Hanna Hauan

Riksrøys nummer 1 finner vi på Hisøya i Nordre Kornsjø, der den første grensemerkingen startet i juni 1752. Videre ble riksrøysene nummerert fortløpende i stigende rekkefølge mot nord.

Markering ved Oscarsteinen i Ørje–Töcksfors

Grensekommisjonene fra Norge og Sverige møtes litt senere på dagen den 5. juli på grensepasseringsstedet ved Ørje–Töcksfors for å markere at Oscarsteinen, som ble satt opp i 1887, etter så mange år går inn på det som kalles et grensedefinerende punkt på riksgrensen mellom Norge og Sverige. Steinen har frem til nå ligget 1,9 meter inne på norsk side.

Oscarsteinen er merket med Norge på siden vendt mot Norge, og Sverige på siden vendt mot Sverige. Den har også kong Oscar den andre sitt monogram, som i 1887 var konge i Sverige og Norge.

Da steinen ble satt opp forsøkte de sannsynligvis å få den plassert så godt de klarte på riksgrenselinja, mellom to eksisterende riksrøyser, med de hjelpemidlene de da hadde tilgjengelig.

Etter hvert som tiden har gått har trafikkbildet endret seg mye. Det har vært behov for å utvide vegen flere ganger, og Oscarsteinen har da blitt stående for langt inn på norsk side. Statens vegvesen i Norge tok ansvaret for flyttingen av Oscarsteinen, og i mai i år ble den flyttet til riktig posisjon av det norske firmaet Mesta.

– Vi er svært takknemlig for jobben som er gjort. Det sørger for at det ikke lengre er tvil om hvor riksgrensa går her ved Ørje–Töcksfors. Oscarsteinen vil gå inn som et grensedefinerende punkt på riksgrensa mellom Norge og Sverige, sier grensekommissær Anders Østeraas i Kartverket.

Presseinvitasjon og program onsdag 5. juli

Kl. 11.00: Oppmøte ved vegen på østsiden av Hvisjøen (på svensk side). Der vil det være representanter fra Kartverket eller Lantmäteriet som viser vegen til den nye riksrøysa. Ca. 200 meters gange. Vått terreng, så vanntett fottøy anbefales.

Kl. 11.30: Innvielse av ny riksrøys 52 a, Tufwan i Tåken ved Hvitsjøen.

Kl. 15.30: Markering av at Oscarsteinen er på plassert på riktig sted på riksgrensen, Ørje–Töcksfors.

I tillegg til representanter fra grensekommisjonene fra Norge og Sverige vil ordfører og kommunalsjef for kultur og medvirkning fra Aurskog-Høland Rømskog historielag og representanter fra Karlstad og Värmland være tilstede på det første arrangementet.

På det andre arrangementet vil det i tillegg grensekommisjonene være deltakere fra Statens vegvesen og representant fra Värmland, Dalsland og Skaraborg samt Årjäng kommune tilstede.

Kontakt

Del
XPPT