Utsnitt fra Norge i bilder med foto fra 1967 på venstre side og fra 2021 på høyre side
LANDSKAP I ENDRING: Når bildene er satt side ved side kommer endringer tydelig fram. Her ser vi et område nært Søgne kirke i 1967 (til venstre) og 2021 (til høyre). Ill: norgeibilder.no
Siste oppdatering

Historiske ortofoto i Agder

Hvordan så hjemstedet ditt ut da du var liten? Med over 10.000 historiske flybilder klare for bearbeiding, er det gode muligheter for å finne bilder fra nettopp din barndoms sommer på norgeibilder.no i tiden som kommer.

I Kartverkets arkiver på Hønefoss er det lagret svært mange historiske flyfoto, som daterer seg helt tilbake til da fotogrammetri ble tatt i bruk i Norge. De fleste av disse historiske flyfotoene er i dag i analog form, og det er en utfordring å ta vare på dem. Samtidig har disse flyfotoene historisk verdi, og er ofte av stor interesse for mange brukere. Geovekst-partene i Agder prioriterer derfor å få digitalisert slike bilder, og har forankret arbeidet i fylkets geodataplan.

Petter Fidje foran pc med historiske ortofoto på skjermen foran seg
BILDER I BRUK: Petter Johannesen Fidje jobber med oppmåling i Lindesnes kommune. Fastsetting av eiendomsgrenser kan kreve litt detektivarbeid, og da er historiske ortofoto en viktig brikke i puslespillet. Foto: Karianne Torvestad, Lindesnes kommune.

Ortofoto er nyttig for samfunnsplanlegging i forhold til skred, flom og havnivåendring, planarbeid og saksbehandling, forskning og jordskifte. Nye ortofoto er en viktig del av kartleggingsprosjektene våre, men også historiske bilder kan gi viktig informasjon. Eldre bilder kan gi god oversikt over landskapselementer før moderne naturinngrep inntraff. De kan være til hjelp i byggesaker hvor man trenger å tidfeste når en bygning er oppført, eller gi viktig dokumentasjon ved ulovlighetsoppfølging i pågående prosjekter. Eldre ortofoto vil også være interessante for historieinteresserte privatpersoner.

Nytt prosjekt satt i gang

I 2015 ble det produsert ortofoto basert på flyfoto fra førstegangsetablering av Økonomisk kartverk (ØK) i perioden 1963-1977, med mulighet for etablering av ortofoto også fra eldre flybilder i perioden 1946-1988. Mange har hatt god nytte av disse bildene, og har ytret ønske om å få laget ortofoto av flere gamle flyoppgaver.

Prosjektet som nå er i gang ble utformet med utgangspunkt i flybilder fra ajourføring av ØK i perioden 1979-2000. Interessen for å få produsert historiske ortofoto av gamle flybilder er stor, og ekstrabestillinger har kommet til underveis i planleggingen. Prosjektet har endt opp på hele 72 flyoppgaver, med totalt 10 600 bilder. Den eldste flyoppaven er fra 1947.

Digitalisering av de analoge bildene gjøres av Kartverket på Hønefoss, mens arbeidet med å lage ortofoto av bildene er satt ut til Terratec AS. Leveransefrist fra firma er 31. desember 2023, men det vil komme leveranser jevnt og trutt gjennom prosjektperioden. Etter hvert som flyoppgavene er levert fra firma og kommer gjennom mottakskontrollen hos Kartverket, vil de bli publisert på norgeibilder.no.

Landskap i endring

Sammenligning av gamle og nye ortofoto er et godt verktøy for å se endringer over tid. I planleggingsprosesser kan det være nyttig å se landskapsendringer som skred og skredvifter. Disse er gjerne godt synlige i beiteområder, og bekker og vassdrag følger i stor grad sine naturlige løp med intakte flomsoner. Slik kan bildene gi verdifulle innspill i arbeidet med klimatilpassing i områder der man har hatt stor byggeaktivitet nært skredvifter, elveløp og på elvedelta.

En reise i ortofoto flere tiår tilbake i tid, løfter spørsmålet om hvordan landskapet vil se ut noen tiår frem i tid. Hvilke landskapselement er verdifulle å ta med videre i samfunnsutviklinga?

Del
XPPT