Siste oppdatering

Årsmeldingar

Kartverket er underlagd Kommunal- og moderniseringsdepartementet som vi jamleg rapporterer til. Sjå årsmeldingane og tildelingsbrevet vårt.

Årsmeldingar 

Årsmeldinga er eit av dei viktigaste styringsdokumenta til Kartverket i dialogen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Årsrapporten gir eit heilheitleg bilete av Kartverket som verksemd.

Tildelingsbrev

Tildelingsbrevet trekk opp måla for verksemda vår, delmål/resultatmål, samt prioriteringar og krav til komande budsjettår. 

Del