Siste oppdatering

Årsmeldingar

Kartverket er underlagd Kommunal- og distriktsdepartementet som vi jamleg rapporterer til. Sjå årsmeldingane og tildelingsbrevet vårt.

Årsmeldingar 

Årsmeldinga er eit av dei viktigaste styringsdokumenta til Kartverket i dialogen med Kommunal- og distriktsdepartementet. Årsmeldinga gir eit heilheitleg bilete av Kartverket som verksemd.

Årsmelding Kartverket 2022, med vedlegg (pdf)

Årsmelding Kartverket 2021 (pdf)

Årsmelding Kartverket 2020 (pdf)

Årsmelding Kartverket 2019 (pdf)

Årsmelding Kartverket 2018 (pdf)

Tildelingsbrev

Tildelingsbrevet trekk opp måla for verksemda vår, delmål/resultatmål, samt prioriteringar og krav til komande budsjettår:

Tildelingsbrev for 2023 (ekstern lenke)

Likestillingsplan – Gender Equality Plan 2022

Mangfaldet i Kartverket er ein viktig meirverdi og bidreg til ein spanande og triveleg arbeidsplass. Likestillingsplanen til Kartverket beskriv vår målsetting og at vi skal syte for mangfald, inkludering og likestilling.

Del