Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Årsmeldingar

Kartverket er underlagd Kommunal- og distriktsdepartementet som vi jamleg rapporterer til. Sjå årsmeldingane og tildelingsbrevet vårt.

Årsmeldingar 

Årsmeldinga er eit av dei viktigaste styringsdokumenta til Kartverket i dialogen med Kommunal- og distriktsdepartementet. Årsmeldinga gir eit heilheitleg bilete av Kartverket som verksemd.

Årsmelding Kartverket 2022, med vedlegg (pdf)

Årsmelding Kartverket 2021 (pdf)

Årsmelding Kartverket 2020 (pdf)

Årsmelding Kartverket 2019 (pdf)

Årsmelding Kartverket 2018 (pdf)

Tildelingsbrev og instruks

Tildelingsbrevet trekk opp måla for verksemda vår, delmål/resultatmål, samt prioriteringar og krav til kommande budsjettår:

Tildelingsbrev for 2023 (ekstern lenke)

Instruksen skal sikre god og forsvarleg styring av økonomien og verksemda i Kartverket:

Økonomi- og verksemdinstruks for Kartverket

Likestillingsplan – Gender Equality Plan 2022

Mangfaldet i Kartverket er ein viktig meirverdi og bidreg til ein spennande og triveleg arbeidsplass. Likestillingsplanen til Kartverket beskriv vår målsetting og at vi skal sørge for mangfald, inkludering og likestilling.

09.08.2023

Revisjonsberetning for Kartverket - 2022

12.06.2023

Revisjonsberetning for Kartverket - 2021

12.06.2023

Revisjonsberetning for Kartverket - 2020

12.06.2023

Revisjonsberetning for Kartverket - 2019

12.06.2023

Revisjonsberetning for Kartverket - 2018

Share