Siste oppdatering

Likestillingsplan – Gender Equality Plan 2022

Mangfoldet i Kartverket er en viktig merverdi og bidrar til en spennende og trivelig arbeidsplass.

Likestillingsplanen til Kartverket beskriver vår målsetting for å ivareta og styrke mangfold, inkludering og likestilling.

Likestilling – karriereutvikling og rekruttering

Det er Kartverkets mål å ha en jevn kjønnsfordeling på alle stillingsnivåer og fagområder, og at alle får like muligheter for kompetanse og karriereveiledning.

Arbeidsoppgaver og kompetanseutviklingstiltak som kan kvalifisere for avansement, fordeles slik at kvinner og menn får samme mulighet til opprykk.

Kartverket arbeider aktivt for å få en mer lik fordeling mellom kjønnene i interne og eksterne arbeidsgrupper, styrer, råd og utvalg som vi oppnevner eller deltar i.

Hele rekrutteringsprosessen i Kartverket bygger på inkludering og mangfold. Kjønnslikestilling er vektlagt både ved stillingsutlysninger og ansettelser. I våre rekrutteringsprosesser skal alle kandidater vurderes ut fra kvaliteter og egenskaper som berører jobbprestasjon. Kriterier som ikke berører jobbprestasjon, ekskluderes fra beslutningsprosessen. Dette fremmer mangfold og hindrer diskriminering.

Innenfor rammene av gjeldende lov- og avtaleverk er det i samråd med fagorganisasjonene likevel avtalt at:

 • Det skal praktiseres positiv forskjellsbehandling til fordel for det kjønn som er underrepresentert ved tilsettinger i rekrutteringsstillinger.
 • Ved tilsetting i avansementsstillinger og lederstillinger praktiseres positiv forskjellsbehandling til fordel for kvinner hvor disse er underrepresentert.

Kartverket tilbyr ledere e-læringskurs i mangfold ved rekruttering.

HR har sertifiserte rekruttere som bistår med utforming av spørsmål knyttet til kravene i stillingene og matriseskåring på svar, basert på kravene. Dette for å sikre en saklig utvelgelse av hvem som kalles inn til intervju og god dokumentasjon underveis i prosessen.

Lønn og lønnsutvikling

Tildeling og forhandlinger om lønn skjer i henhold til en lønnspolitikk hvor likestilling mellom kjønnene vektlegges. Lønnspolitikken til Kartverket fastsetter at det ikke skal forekomme diskriminering ut fra kjønn eller om ansatte har en fast eller midlertidig stilling.

Alle medarbeidere har rett til en årlig samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling. Samtalene skal bidra til likelønn mellom kjønnene.

Analyser og rapportering

Innenfor rammen av kjønnslikestilling jobber Kartverket aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering basert på:

 • Kjønn
 • Graviditet
 • Permisjon ved fødsel eller adopsjon
 • Omsorgsoppgaver
 • Kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller kombinasjoner hvor disse elementene inngår

Kartverket jobber for å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold. Arbeidet omfatter:

 • Rekruttering
 • Lønns- og arbeidsvilkår
 • Forfremmelser
 • Utviklingsmuligheter
 • Å tilrettelegge og gi mulighet for å kombinere arbeid og familieliv

Kartverket undersøker om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling. Annethvert år kartlegger vi lønnsforhold fordelt etter kjønn og bruken av ufrivillig deltidsarbeid (deltidsarbeid der ansatte ønsker og er tilgjengelig for å jobbe mer).

Kartverket analyser også årsaker og iverksetter eventuelle tiltak som er egnet til å motvirke diskriminering og som bidrar til økt likestilling og mangfold i virksomheten. Dette arbeidet skjer fortløpende og i samarbeid med de ansattes representanter. Risikoanalyse, årsakssammenhenger og iverksatte tiltak vurderes årlig. 

Det utarbeides årlig en rapport om den faktiske tilstanden for kjønnslikestilling i virksomheten og arbeidet som er gjort med analyser og tiltak, inkludert en egen vurdering av dette. Rapporten inngår i Kartverkets årsmelding.

Ansvar og roller knyttet til likestilling

Det er Kartverket som arbeidsgiver, ved kartverkssjefen, som har hovedansvar for at alle ansatte i virksomheten har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Herunder at ansatte ikke opplever trakassering, seksuell trakassering eller diskriminering på bakgrunn av blant annet kjønn, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet.

Kartverkets arbeidsmiljøutvalg (AMU) arbeider for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, deltar i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten og følger nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet.

Alle ledere og ansatte i Kartverket har et ansvar for å drive og videreutvikle arbeidet med likestilling og mangfold i sin hverdag. HR-direktøren har et særlig ansvar for å veilede, følge opp og rapportere arbeidet.

Alle ledere med personalansvar har et særskilt ansvar for likestillingsarbeidet knyttet til rekruttering og ansattes karrieremuligheter, og følges opp av HR. I tillegg har ansettelsesrådene et selvstendig ansvar for å påse at målsettingene knyttet til rekruttering blir vektlagt innenfor og i tråd med rammene av lov-, forskrift og avtaleverk.

HR har i tillegg et særskilt ansvar for å bistå i rekrutteringsprosessene.

Hønefoss, 23. juni 2022

Johnny Welle, kartverkssjef
Kartverket

Del
XPPT