Siste oppdatering

Nasjonal detaljert høydemodell

Prosjektet Nasjonal detaljert høydemodell nærmer seg slutten.

All datafangst er nå ferdig, hvilket betyr at prosjektet for alvor nærmer seg slutten. Drøyt 230.000 km2 er laserskannet i prosjektet, og snart vil alt være tilgjengelig på hoydedata.no.

Leveranser fra 2022

Prosjektet hadde ved inngangen av 2022 noen midler igjen, og det ble besluttet at disse skulle benyttes til laserskanning av områder der eksisterende laserdata hadde dårlig kvalitet. Datainnsamling ble ferdig sommeren 2022, og ved nyttår regner vi med at alt er på plass på høydedata.no.

Bildematching

I større sammenhengende områder over tregrensen (lite vegetasjon) ble det gjennomført bildematching for å produsere høydedata. Bildematching er en langt rimeligere metode enn laserskanning, men resulterer i noe dårligere høydenøyaktighet. Resultatene er likevel gode nok for fjellområdene.

Alle områder som skulle bildematches gjennom NDH er nå ferdig matchet og publisert på høydedata.no.

Sjøbunnskartlegging

Prosjektet gjennomførte i 2021 kartlegging med grønn laser i grunne sjøområder, samt i noen vassdrag og innsjøer. Ny teknologi har vist lovende resultater, vi er spente på å se resultat fra disse kartleggingene. Data fra dette vil også publiseres på hoydedata.no.

Les mer om testprosjektet med grønn laser.

Storymaps fra Kommunal-og distriktsdepartementet

Kulturminneforvaltning

Hvordan kan laserskanningen av Norge avsløre fangstgroper fra jernalderen og samtidig gjøre behandlingen av byggesaker mer effektivt?

Klimatilpasning

Som følge av klimaendringer, må vi planlegge og tilpasse bebyggelse og infrastruktur.

Arealplanlegging

For å sikre helhetlig og bærekraftig arealplanlegging kan nasjonal detaljert høydemodell brukes i flere faser i planprosessen.

Del