Hopp til innhold

Pantedokument bokmål

Dette skjemaet kan du benytte for å pantsette fast eiendom, når pantsetteren har grunnbokshjemmel til eiendommen. Dersom pantsetteren ikke har grunnbokshjemmel til eiendommen, og trenger særskilt samtykke fra hjemmelshaveren, må du bruke skjemaet "Pantedokument med hjemmelshavers samtykke".

Du kan fylle ut skjemaet nedenfor på skjermen, eller du kan laste det ned og fylle det ut for hånd. Du må skrive ut skjemaet og signere med penn i signaturfeltet før du sender det til tinglysing. Send skjemaet i to eksemplarer til følgende adresse:

Kartverket Tinglysing
Postboks 600 Sentrum
3507 Hønefoss

Veiledning til utfylling av skjemaet finner du i høyre marg eller nederst ved å klikke på det svarte bokmerket som heter "Hjelp".

Last ned skjema

Veiledning til utfylling av skjema

Les mer om tinglysing av panteretter

Rundskriv for Tinglysingen kapittel 7 - Særlige problemstillinger knyttet til tinglysing av pant.

Adresse

Kartverket Tinglysing
Postboks 600 Sentrum
3507 Hønefoss

Når pantedokumentet er ferdig utfylt må du sende det i to eksemplarer til adressen over. Det betyr at du enten må ta en kopi av det ferdig utfylte pantedokumentet eller lage en avskrift ved å fylle ut to like skjemaer. Det ene eksemplaret blir arkivert hos Kartverket, og det andre blir sendt tilbake til deg når det er ferdig tinglyst.

SIDE 1

Innsenders navn (feltet øverst til venstre)

Påfør navn, adresse og fødselsnummer (11 siffer), eventuelt organisasjonsnummer til den som sender inn pantedokumentet til tinglysing. Denne vil motta det ferdig tinglyste dokumentet og faktura på tinglysingsgebyr. Les mer om kostnader ved tinglysing.

Feltet for referansenummer (Ref.nr) er frivillig å fylle ut, og vil være synlig på fakturaen som sendes fra oss.

Refinansiering (avkryssingsfelt øverst til høyre)

Kryss av dersom pantedokumentet skal tinglyses som refinansiering for å få lavere tinglysingsgebyr. Les mer om vilkårene for refinansiering.

Til punkt 1 – Pantsetter(e)

Fyll ut med navn og fødselsnummer (11 siffer) eller organisasjonsnummer til den eller de som pantsetter eiendommen.

Angivelse av pantekravets størrelse

Skriv beløpet med siffer og bokstaver. Det er mulig å tinglyse panteretter med en annen valuta enn norske kroner. Angi valutaen i feltet for valuta.

Til punkt 2 – Panthaver

Fyll ut med navn og organisasjonsnummer eventuelt fødselsnummer (11 siffer) til den eller de som skal få tinglyst panterett i eiendommen.

Til punkt 3 – Panteobjekt

Panteobjektet er den eiendommen som skal pantsettes. Fyll ut feltet for kommunenummer, kommunens navn, gårdsnummer og bruksnummer. Dersom eiendommen er tildelt et festenummer og / eller seksjonsnummer, må også disse numrene føres på.

I feltet til høyre ”Ideell andel”, skal det føres opp hvor stor brøkdel av eiendommen som pantsettes. Som regel er det hele eiendommen og da blir brøken 1/1. Hvis pantsetter kun har grunnbokshjemmel til halve eiendommen, kan han pantsette den ved å påføre brøken 1/2 i feltet ”Ideell andel”.

Til punkt 4 – Avtalt prioritet

Dette feltet skal kun fylles ut dersom panthaver ønsker å vike prioritet for en panterett som sendes inn til tinglysing samtidig eller senere. Panteretten som det vikes prioritet for, må identifiseres med panthavers navn, organisasjons- eller fødselsnummer og beløp. Les mer om prioritetsvikelse.

Punkt 4 skal som hovedregel ikke fylles ut, med mindre panthaveren ønsker å vike prioritet til fordel for noen andre.

Til punkt 5 – Forbud mot visse rettslige disposisjoner

Dette feltet skal bare fylles ut dersom panthaveren, eller en annen rettighetshaver, ønsker å få tinglyst begrensninger i hjemmelshavers råderett over eiendommen. Begrensningen kan være et forbud mot å overskjøte og/eller pantsette eiendommen uten skriftlig samtykke fra rettighetshaveren. Dette tinglyses som en egen rettsstiftelse, og kalles gjerne "Urådighet". Skriv inn rettighetshaverens navn og organisasjonsnummer eller fødselsnummer.

Til punkt 6 – Supplerende tekst

Valgfritt punkt. Tinglysingsmyndigheten vil ikke ta stilling til teksten i dette punktet.

Dato og pantsetters underskrift (feltet nederst på arket)

Ved bruk av løse ark skal pantsetteren signere nederst på alle arkene.

SIDE 2

Til punkt 7 – Erklæring om sivilstand

Kryss av for det som passer. Hvis eiendommen som pantsettes er felles bolig for ektefeller eller registrerte partnere må ektefellen eller partneren samtykke til pantsettingen. Dette står i ekteskapsloven § 32. Et eventuelt samtykke skal påføres i et eget felt.

Underskrift og bekreftelser

Den som pantsetter eiendommen skal signerer her. Les mer om hvem som skal signere ved tinglysing.

Ektefelles/registrert partners underskrift Fylles ut dersom overdragelsen gjelder felles bolig, jf. punkt 7.

Vitner Her skal den eller de som opptrer som vitner signere. Les mer om hvem som kan være vitner.

Kundesenter

Telefon 08.00-15.00
32 11 80 00
tinglysing@kartverket.no