Siste oppdatering

Prioritetsvikelse

Hvordan vike prioritet for nytt lån?

Når man skal ta opp et lån vil banken ha best mulig prioritet i grunnboken. De krever ofte at tinglyste forkjøpsretter, boretter, leieretter eller andre typer rettigheter viker prioritet til fordel for banken sin panterett.

Slik kan du vike prioritet

 • Innsenders navn, adresse og fødsels- eller organisasjonsnummer skal stå øverst til venstre på brevet.
 • Skriv i brevet at du ønsker å tinglyse en prioritetsvikelse.
 • Oppgi tinglysingsdatoen og dokumentnummeret på dokumentet som skal vike prioritet. Dersom du er usikker på hva dokumentnummeret og datoen er kan du se grunnboksbladet til eiendommen din på nettsiden Se Eiendom.
 • Skriv inn hvilken kommune eiendommen ligger i, og gårds og bruksnummeret. Dersom eiendommen har et festenummer eller seksjonsnummer må det også påføres.
 • Påfør tinglysingsdatoen og dokumentnummeret som rettigheten skal vike for. Du må også skrive hva slags rettighet det er.
 • Den personen som skal vike prioritet må signere dokumentet, og påføre sitt fødselsnummer (11 siffer). Dersom rettighetshaveren er et foretak, må foretakets organisasjonsnummer påføres.

Forhåndsvikelse

En prioritetsvikelse kan også tinglyses på forhånd, før det nye pantet er tinglyst. Dette kan være aktuelt hvis du vet at pantet som du ønsker å vike til fordel for snart skal sendes til tinglysing.

Du bruker samme fremgangsmåte, bortsett fra at nå vil ikke det nye pantet være tinglyst. I stedet for å skrive dokumentnummer og tinglysingsdato, må du skrive hvem som er panthaver, med navn og organisasjonsnummer. Du må også påføre beløpet på det nye pantet.

Eksempel på prioritetsvikelse - forhåndsvikelse av borett (pdf)

Prioritetsrekkefølgens betydning

Prioriteten til et tinglyst dokument får først betydning ved tvangsfullbyrdelse, og er særlig aktuelt hvis eiendommen er overbeheftet. Det vil si at det ikke er mulig å innfri alle rettigheter i eiendommen.

Ved et tvangssalg blir kjøpesummen brukt til å dekke pengeheftelser i henhold til prioritetsrekkefølgen. Den panthaveren som begjærer en eiendom tvangssolgt må altså respektere andre heftelser med bedre prioritet.

Adresser

Send dokumentene til:
 • For fast eiendom:
  Kartverket Tinglysing
  Postboks 600 Sentrum
  3507 Hønefoss
 • For borettslagsandeler:
  Kartverket Ullensvang
  Postboks 200
  5788 Kinsarvik

Ofte stilte spørsmål

Del
XPPT