Konsekvenser for kommunene

Kommuner som oppdaterer direkte i Sentral FKB må tilpasse sin lokale kopi og gjøre ny initiell synkronisering for datasettene som er nevnt under før de igjen kan gjøre oppdateringer på disse datasettene.

Systemleverandørene er informert om oppgraderingen og kan bistå med nærmere beskrivelse/oppskrift på hva som må gjøres i den enkelte kommune, eller ev. bistå med å utføre selve oppgraderingen.

Den enkelte kommune oppfordres til å kontakte sin systemleverandør. For de øvrige datasettene er det ikke nødvendig å gjøre tilpasninger hos kommunene og ev. andre abonnenter. Her kan ajourhold starte opp igjen så fort Sentral FKB  er tilgjengelig (senest mandag 29.oktober kl. 07:00).

Oversikt over endringer

I tillegg til programtekniske oppdateringer vil det bli oppdateringer på innhold/objektkatalog på noen datasett. Dette gjelder:

 • FKB-Arealbruk
 • FKB-BygnAnlegg
 • FKB-Høydekurve
 • FKB-LedningVA
 • FKB-Vann
 • FKB-Veg

For disse datasettene må alle abonnenter starte synkroniseringen på nytt.

FKB-Arealbruk 4.6 oppgraderes til FKB-Arealbruk 4.61

Endringer i objektkatalog:

 • Objtype Gruve utgår (slettes)
 • Objtype Fyllplass utgår (kodes om til anleggsområde)
 • Objtype Leirtak utgår (kodes om til grustak)
 • Objtype Steinbrudd utgår (kodes om til grustak)

Omkodingene utføres av Kartverket i forkant av at ny objektkatalog tas i bruk.

FKB-BygnAnlegg 4.6 oppgraderes til FKB-BygnAnlegg 4.61

Endringer i objektkatalog:

 • Objtype Silo utgår (kodes om til Tank)

Omkodingene utføres av Kartverket i forkant av at ny objektkatalog tas i bruk.

FKB-Høydekurve 4.6 får endret håndtering av høydeinformasjon

Heretter vil høydeinformasjonen i Sentral FKB lagres både på objektnivå (..HØYDE) og på den enkelte koordinat i geometrien. Dette for å sikre at høydeinformasjonen enkelt lar seg benytte i alle systemer. Dette gir endringer på alle objekter. For ikke å ta opp unødig plass vil historikken/endringsloggen bli slettet i forbindelse med oppgraderingen. Alle abonnenter må derfor synkroniseres på nytt.

FKB-LedningVA 4.6 oppgraderes til FKB-LedningVA 4.61

Endringer i objektkatalog:

 • Feilrettinger i kodelista LedningHøydereferanse:
  •  «Fot» rettes til «fot
  •  «ToppUtvendig» rettes til «toppUtvendig
  •  «Ukjent» rettes til «ukjent

Omkodingene utføres av Kartverket på oppgraderingstidspunktet. 

FKB-Vann 4.6 oppgraderes til FKB-Vann 4.61

Endringer i objektkatalog:

 • Manglende verdi legges til i kodelista Kystkonstruksjonstype: 52 - Mur

Ikke behov for omkoding i forbindelse med oppgradering, men Kartverket vil i en del tilfeller kode om eksisterende data til bruk av kodeverdi 52 – Mur etter at oppgraderingen er utført.

FKB-Veg 4.6 oppgraderes til FKB-Veg 4.61

Endringer i objektkatalog: 

 • Objtype FortauskantYtre utgår (kodes om til AnnetVegarealAvgrensning)
 • Objtype ParkeringsområdeAvgrensning utgår (kodes om til AnnetVegarealAvgrensning)

Omkodingene utføres av Kartverket i forkant av at ny objektkatalog tas i bruk.