Fra 1826 til 1878 var det en voldsom økning i den norske handelsflåten. Fra 1761 skip (113 000 bruttotonn) i 1825 til 8248 skip (1 527 000 bruttotonn) i 1878. Dette var muligens årsaken til at det i 1869 ble bestemt å utgi «Den norske lods» og halvårlige hefter av «Aarbog for handelsmarinen». Dette for å «holde sjømanden ajour med hydrografiske nyheter».

Publikasjonen «Aarbog for handelsmarinen» kom ut første gang i 1870. Årboken gikk i 1879 over til at bli et månedlig tidsskrift med tittelen: «Efterretninger for søfarende» også kalt 'Efs'. Denne kom ut en gang pr. måned helt til 1. januar 1937 da den gikk over til å komme ut hver 14. dag. Etter sterke anmodninger på den internasjonale hydrografiske konferansen i Monaco i 1952, blir de rene norske meldingene f.o.m 1954 oversatt til engelsk.

På den tid da Efs begynte å komme ut, var det stort sett nokså ufullstendige opplysninger navigatørene hadde å hjelpe seg med for seilas rundt i verden. De første heftene hadde derfor delvis form av farvannsbeskrivelser.

I begynnelsen dekket den hele verden, men i områdene med norske sjøkart tok man med alt som var av betydning for rettelse av sjøkartene. Mens for verden forøvrig ble det bare tatt med vesentlige meldinger, som for eksempel endringer på store fyr, grunner o.l. utenfor losfarvann. Fra 1941 ble disse områdene redusert til å dekke Middelhavet, Nordlige Atlanterhavet, Nordlige Ishav og Østersjøen.

Flere historiske Efs i bokhylle

Efs har alltid vært trykt hos private firmaer. Det firma som har hatt trykkingen, har også foretatt distribusjonen av Efs til forhandlerne. Antall betalende abonnenter på Efs har vært noe varierende. Fra ca 170 i 1920 til 1800 i 1969. I 1978 var det ca. 1750 betalende abonnenter. I tillegg var det ca. 450 gratisabonnenter (kartforhandlere, lostjeneste, havnekontorer, utenlandske sjøkartverk med flere). Introduksjonen av elektroniske sjøkart ga en nedadgående trend for rene abonnenter av Efs og i desember 2014 ble det sendt ut ca 1500 papir/pdf til betalende abonnenter. I 2015 ble tjenesten digital og gratis.

Moderne tid

For å støtte dagens behov for raske og omfattende oppdateringer av analoge og digitale sjøkart ble også produksjonsprosessen for Efs effektivisert og modernisert i 1997. Etter moderniseringen inngår produksjonen av meldingene som en integrert del av den digitale produksjonslinjen for sjøkart.

Fram til 1997 var Efs-redaktørene erfarne styrmenn/hydrografer med eget ansvar for innsamling og redigering av meldingene. I dag er det en egen arbeidsgruppe av dedikerte redaktører med utdannelse og bred erfaring innen nautikk, GIS og kartproduksjon som sammen produserer og redigerer Etterretninger for sjøfarende.

I 2010 startet produksjonen av tracings. Tracings er et hjelpemiddel til den publiserte meldingen og gjør oppdateringen av sjøkartet mer effektivt. Fra og med 2015 var det slutt på trykking og utgivelser av heftene på papir. Efs-online ble lansert på https://kartverket.no/Efs/ og samtidig ble hele EFS-tjenesten gratis for alle brukere.

Løsningen fikk prisen "Årets sorte svane". Prisen tildeles "til den eller de som har gjennomført en ide som totalt endrer markedet den opererer i". Les mer om prisen her.

I 2019 er altså publiseringen etter 150 år fremdeles i full virksomhet.

Meldinger til de sjøfarende i 150 år

Etterretninger for sjøfarende er først og fremt et kunngjøringshefte. De fleste meldingene er av navigasjonsmessig art og ment som et supplement til de forløpende oppdaterte og nye sjøkartene. Det er et juridisk dokument som sammen med sjøkart brukes som dokumentasjon i en eventuell sjørett. Språket er formelt og det forekommer ikke politiske, eller journalistiske undertoner. Heller ikke private betraktninger fra redaktørene.

Det er mange meldinger om nyoppdagete grunner, kabler, luftspenn, nye fyr og øvrig oppmerking av skipsleden. I tillegg kommer kapittelet Forskjellige meddelelser med nye forskrifter, lovbestemmelser, advarsler og skyteøvelser.

Det er nettopp under disse øvrige kapittlene at Efs kan være et svært interessant vitnesbyrd for en sjøfartsnasjons historie og utvikling. Gjennom krig og fred kan en se kunngjøringer gi "forordninger og bekjentgjørelser" for å sikre en effektiv og trygg seilas på alle verdenshav. Dette er en del av historien som sjelden fremkommer i historiebøkene.

Visste du for eksempel at det ble lagt ut proviantdepot for skipbrudne? Og at disse ble kunngjort i Efs?

Her finner du de eldste Etterretninger for sjøfarende hvis du vil lese mer.
De nye utgavene finner du på https://kartverket.no/efs/#/archive.