Siste oppdatering

Avtalevilkår posisjonstjenester

1. Avtalens omfang

Avtalen gjelder levering av posisjonstjenester fra Kartverket til Bruker.

Vedlegg:

De ovenfor refererte vedlegg utgjør en integrert del av avtalevilkårene og inngår således i disse.

Ved motstrid mellom vilkårene og vedleggene skal teksten i avtalevilkårene gå foran, mens vedleggene skal ha prioritet i den rekkefølge de er listet ovenfor.

2. Parter

Parter til avtalen er Kartverket og Bruker som fremkommer av bestillingen.

3. Tjenestene

CPOS

Kartverket er forpliktet til å levere CPOS (inkl. ETPOS). Dette er en tjeneste for GNSS-brukere med behov for posisjonsbestemmelse med centimeters nøyaktighet uavhengig av egen basestasjon. Tjenesten består av korreksjoner som mottas i sanntid ved hjelp av GSM- eller GRPS-modem.

DPOS

Kartverket er forpliktet til å levere DPOS. Dette er en tjeneste for GNSS-brukere med behov for posisjonsbestemmelse med desimeters nøyaktighet uavhengig av egen basestasjon. Tjenesten består av korreksjoner som mottas i sanntid ved hjelp av GSM- eller GRPS-modem.

ETPOS

Kartverket er forpliktet til å levere ETPOS. Dette er en tjeneste som består av de siste 3 måneders datafiler med GNSS-observasjoner fra Kartverkets permanente geodetiske basestasjoner, samt nøyaktige koordinater på disse stasjonene. Bruker kan benytte disse dataene sammen med sine egne GNSS-målinger for etterberegning, og dermed oppnå nøyaktighet på centimeters nivå eller bedre. Abonnementet gjelder pr. sluttbruker.

4. Priser, fakturering og betaling

For Tjenesten faktureres Bruker ved inngåelsen av avtalen forskuddsvis for antall resterende måneder av året og deretter for årlig abonnement i slutten av januar på forskuddsvis basis.

Dersom Bruker er medlem av Norge digitalt gjelder egne priser (kun for CPOS), og ordninger for fakturering og betaling.

Prisene fremgår av den til enhver tid gjeldende prisliste for posisjonstjenester.

Kartverket kan endre prisene med 3 – tre – måneders skriftlig varsel. Prisendring kan også sendes bruker pr.  e-post.

Fakturaer forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved forsinket betaling gjelder lov om renter ved forsinket betaling av 19. desember 1976 nr. 100 (morarenteloven).

5. Rettigheter

Abonnementet på våre posisjonstjenester gir Bruker rett til å bruke Tjenestene i egen virksomhet (intern bruk).

Bruker har ikke rett til å videreformidle data fra tjenestene eller på annen måte spre denne informasjonen utover den brukerenheten avtalen er registrert på.

Bruker av CPOS har ETPOS inkl. i abonnementet. 

6. Ansvar

Kartverket har ansvar for å levere Tjenestene iht. til vedlegg.

Kartverket har ikke ansvar for mangelfull levering som skyldes signalbrudd eller andre forhold som påvirker leveringen. Kartverket har ikke ansvar for bruken av Tjenestene.

For øvrig bestemmes partenes erstatningsansvar av alminnelige regler i norsk rett.

7. Kriterier for CPOS forskning og CPOS innovasjon

Særskilte kriterier må fylles for å få gratis tilgang til CPOS forskning og CPOS innovasjon.

CPOS forskning

Godkjente forskningsorganisasjoner hos Forskningsrådet og studenter som driver forskning kan søke om gratis tilgang. Abonnement knyttet til forskning er begrenset til to år om gangen. 

Kartverket ønsker informasjon om:

 • Hva skal det forskes på?
 • Hva er tidsrammen for forskningen?
 • Hva/hvordan skal posisjonstjenesten CPOS brukes i forskningen?
 • Hvordan forventer dere at CPOS skal løse problemstillinger i forskningen?
 • Når forskningsresultater bygger på data fra Kartverket skal vi anerkjennes som dataleverandør og krediteres etter Creative Commons navngivelse i forskningsrapporter.
 • Forskningsresultatet og kunnskap om hvordan CPOS fungerte må deles med Kartverket når prosjekter er gjennomført, og sendes uoppfordret til post@kartverket.no.

Tilgang for studenter

Studenter kan også få gratis tilgang til CPOS forskning til bruk i forskning i bachelor-, masteroppgaver, doktorgradsavhandlinger/PhD og prosjekter.  

Kartverket ønsker informasjon om:

 • Hva handler oppgaven eller prosjektet om?
 • Hva/hvordan skal posisjonstjenesten CPOS brukes?
 • Studenter sender ferdige oppgaver og prosjektrapporter uoppfordret til post@kartverket.no

CPOS innovasjon

Gründere og innovasjon- og startup-miljø som er i en førkommersiell fase av produktutvikling kan søke om gratis tilgang. Abonnement knyttet til innovasjon er begrenset til ett år om gangen. 

Kartverket ønsker informasjon om: 

 • Hva/hvordan skal posisjonstjenesten CPOS brukes?
 • Resultater som bygger på data fra Kartverket skal krediteres etter Creative Commons navngivelse i rapporter.
 • Når prosjektet er avsluttet må informasjon om hvordan CPOS har hatt innvirkning/påvirkning i prosjektet deles med Kartverket, og sendes uoppfordret til post@kartverket.no.

8. Mislighold og heving

Dersom en av partene misligholder avtalen, har den annen part rett til skriftlig å anmode den andre part om å rette opp misligholdet. Gjør han ikke dette innen tretti – 30 – dager, representerer dette vesentlig mislighold. Det samme gjelder for manglende betaling fra Bruker, såfremt denne ikke har betalt Kartverket innen tretti – 30 – dager etter at han har mottatt purring på manglende betaling.

Dersom en av partene misligholder avtalen i vesentlig grad, kan avtale sies opp (heves) av den annen part med øyeblikkelig virkning. Oppsigelsen skal skje skriftlig eller ved e-post.

Det forhold at en part unnlater å håndheve misligholdsbeføyelser fratar ikke denne parten retten til å anvende misligholdsbeføyelsene for tilsvarende forhold i fremtiden.

9. Varighet og oppsigelse

Avtalen løper til den sies opp av en av partene. Oppsigelsestiden er tre – 3 – måneder. Avtalen må sies opp skriftlig (e-post kan benyttes). Oppsigelse mottatt innen den 19. i måneden løper fra inneværende måned. Oppsigelse mottatt fra den 20. og ut måneden løper fra neste måned. Det foretas ingen kreditering av allerede innbetalte fakturaer.

10. Overdragelse av avtalen

Avtalen kan bare overdras til tredjepart med den annens parts skriftlige samtykke.

Unntak er tilfeller hvor det er snakk om å overdra rettigheter og forpliktelse til en rettsetterfølger ved fusjon, fisjon eller annen type sammenslåing, likvidering, konkurs o.l. Det må da garanteres at rettsetterfølgeren vil oppfylle sine forpliktelser etter avtalen.

11. Endringer

Alle endringer eller tillegg til avtalen skal avtales skriftlig i et eget endringsdokument som skal undertegnes av begge parter. Endringsdokumentene skal følge som nummererte bilag til denne avtale.

12. Force majeure

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll og umuliggjør oppfyllelse av plikter etter denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler må regnes som force majeure, skal den annen part varsles om dette uten ugrunnet opphold. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelser suspenderes i samme tidsrom.

Motparten kan i en force majeure-situasjon bare heve avtalen med den rammede parts samtykke eller dersom situasjonen varer eller antas å vare lengre enn 90 dager regnet fra det tidspunktet da situasjonen inntrådte. I sistnevnte tilfelle skal det gis femten – 15 – dagers skriftlig varsel. Dette varselet kan også sendes pr. e-post.  

13. Feilmelding og brukerstøtte

Skulle det oppstå feil ved tjenestene, skal Bruker kontakte Kartverkets kundesenter telefon 32 11 80 00 eller e-post til teknisk support satref@kartverket.no. Andre tjenester postjenester@kartverket.no.

Driftsmeldinger, hjelp og informasjon er å finne på Kartverkets sider om posisjonstjenester.

14. Rettsvalg og tvister

Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

Dersom det skulle oppstå tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem innen to måneder, kan hver av partene forlange tvisten avgjort ved norske domstoler. Ringerike er verneting.

Del
XPPT