Siste oppdatering

Få veiledning om ETPOS

Med abonnementstjenesten ETPOS og dine egne GNSS-målinger kan du etterberegne, og dermed oppnå nøyaktighet på centimeters nivå eller bedre. 

ETPOS er en abonnementstjeneste som består av de siste tre måneders datafiler med GNSS-observasjoner fra Kartverkets permanente geodetiske basestasjoner, samt nøyaktige koordinater i EUREF89 på disse stasjonene.

Slik bestiller du

For å få tilgang, må det tegnes et abonnement på tjenesten for kr 8.000,- + mva pr. år. Har du et CPOS-abonnement fra før, er ETPOS inkludert. ETPOS-data lastes ned fra Kartverkets ftp-server (ftp.statkart.no), hvor man logger inn med sitt CPOS- eller ETPOS-brukernavn og passord.

Data er gjort tilgjengelige på Rinex 2.11-format som døgnfiler med 1-sekunds og 30-sekunds datarate, og timefiler med 1-sekunds datarate. I tillegg er timefiler på Rinex 3.03-format forsøksvis tilgjengelige.

Filene er organisert slik:

  • /rnx2/24hour/1sec/<year>/<doy>/
  • /rnx2/24hour/30sec/<year>/<doy>/
  • /rnx2/1hour/1sec/<year>/<doy>/<name>/
  • /rnx3_experimental/1hour/1sec/<year>/<doy>/<name>/

Der <year> er årstall, <doy> er dagnummer i året (1-366), <name> er stasjonens kortnavn. For en oversikt over stasjoner og deres kortnavn, se Norgeskart.

I CPOS inngår også svenske og finske stasjoner langs riksgrensen. Kartverket har ikke lov til å videreselge ettertidsdata fra disse. Kunder som ønsker data fra disse stasjonene må ta kontakt direkte med dataeier: Lantmäteriet i Sverige og Geotrim i Finland.

Bruksområder

ETPOS egner seg til bruk der korreksjon i sanntid ikke er hensiktsmessig, ikke er mulig å gjennomføre, eller der høyere presisjon er ønskelig. Typisk bruk av ETPOS er kinematisk stedfesting av flybårne sensorer, som for eksempel flyfotografering, laserskanning og droner. I slike tilfeller slipper bruker å stille opp egen basestasjon som korreksjonskilde.

Annen bruk kan være ved etablering av et nøyaktig utgangspunkt for videre måling, for eksempel med totalstasjon. Gjøres GNSS-målingen av punktet over tid (statisk måling), vil en kunne oppnå høyere grad av nøyaktighet enn ved sanntidsmåling. Kartverket og andre geodetiske miljøer benytter tilsvarende data til å se på jordskorpebevegelser som landheving og tektoniske platebevegelser.

Tjenesten kan også for eksempel fungere som en reserveløsning i områder/ tilfeller der distribusjon av sanntidsdata over radio eller mobiltelefon ikke er mulig.

Nøyaktighet

GNSS-mottakernes beregningsteknikk kan grovt deles i to grupper: Kode og fase. For kodemåling er oppnåelig nøyaktighet meternivå, for fasemåling centimeternivå. Resultatet avhenger av både måle- og beregningsteknikk, måletid, avstand til basestasjon, valg av GNSS-mottaker og de generelle forhold for måling for GNSS på det aktuelle stedet og tidspunktet.

Ved kodemåling kan det korrigeres for en enkel GNSS-måling. Ved fasemåling er det derimot nødvendig å måle over noe tid. Innenfor CPOS-dekningsområde kreves det normalt kortere måletid for å oppnå nøyaktighet på centimeternivå, men dette er igjen avhengig av valgt beregningsteknikk. Se standarden ”Satellittbasert posisjonsbestemmelse” for retningslinjer og veiledning for statisk måling/ etterberegning.

Krav til utstyr og programvare

GNSS-målingene blir korrigert eller samprosessert med ETPOS i brukerens beregningsprogram. De fleste leverandører av GNSS-utstyr leverer programpakker for etterberegning av posisjoner.

ETPOS blir levert i RINEX-format, et internasjonalt standard utvekslingsformat for GNSS-rådata. RINEX er en forkortelse for Receiver INdependent EXchange format, altså er dataformatet uavhengig av typen GNSS-mottaker som anvendes. Beregningsprogrammet som benyttes må være i stand til å lese og anvende RINEX. Basestasjonens nøyaktige koordinater ligger i headeren i RINEX-filen. Brukerens GNSS-mottaker må kunne logge rådata i det formatet som beregningsprogrammet er i stand til å lese og anvende.

Del