Siste oppdatering

Geodataplan for Trøndelag fylke

Fylkesgeodataplanen er et sentralt redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt-samarbeidet i Trøndelag. Målgruppen for geodataplanen er Norge digitalt-partene i fylket.

Planen for Trøndelag 2022 - 2025 ble vedtatt i fylkesgeodatautvalget 2. november 2021.

Strategiske valg og hovedsatsinger i planperioden

Sikre et standardisert geodatagrunnlag med riktig kvalitet

Kobling til tiltak 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 16, 22 og 29 i geodatastrategiens handlingsplan (Kilde: «Nasjonal geodatastrategi og handlingsplan»).

 • Sørge for oppdaterte basis geodata (FKB, ortofoto og høydemodeller) gjennom periodisk og kontinuerlig ajourføring
 • Samordne kartleggingsprosjekt gjennom Geovekst og nasjonalt program for omløpsfotografering
 • Jobbe for og bidra til standardiserte metoder for etablering og ajourføring av viktige lokale, regionale og nasjonale temadata
 • Bidra til etablering og ajourføring av strukturerte plandata, inkludert digitale planbestemmelser, som følger nye nasjonale standarder
 • Forbedre kvaliteten i matrikkelen i henhold til strategi for økt datakvalitet
 • Bidra med innspill til nasjonalt program for etablering av marine geodata i kystsonen, herunder prioritere hvilke områder som er viktigst å få kartlagt i Trøndelag
 • Etablere ledningsdata med innhold og kvalitet som kan benyttes i interne fagsystemer, til oppdatering av FKB og til innrapportering til ulike nasjonale register som for eksempel Nasjonalt Register for Luftfartshinder (NRL)

Øke kunnskapen om tilgjengelig geodata og ulike bruksområder

 • Bidra med fagkompetanse om tilgjengelige geodata og tilgangen til disse

Bidra til digital transformasjon

Kobling til tiltak 16, 17, 21, 22, 31, 32, 50 og 51 i geodatastrategiens handlingsplan (Kilde: «Nasjonal geodatastrategi og handlingsplan»).

 • Ta i bruk nye metoder for datafangst, for eksempel nye sensorer, nye plattformer, maskinlæring og kunstig intelligens. Dette gjøres gjerne i samarbeid med Nord universitet og NTNU
 • Ta i bruk ny teknologi som bidrar til mer effektiv dataflyt mellom ulike fagsystemer, for eksempel geosynkronisering, geointegrasjon og KS sin FIKS-plattform
 • Være orientert om og kunne ta i bruk nye elektroniske løsninger, for eksempel eByggesak, ePlansak, byggesak-BIM, matrikkelføring og publikumassistert datafangst
 • Bidra til at eksisterende geodata i enda større grad blir tatt i bruk av mange brukergrupper

Økt kommunesamarbeid

 • Videreutvikle funksjonelle kommunale og regionale samarbeidsformer for effektivisering og forbedring av saksbehandling ved bruk av geografisk informasjon
 • Tettere samarbeid med KS og DigiTrøndelag innen fagområde digitalisering av plan-, byggesak og geodata

Sikre samordning mot aktiviteter i nasjonal geodatastrategi

 • Holde oss orientert om aktiviteter i geodatastrategien
 • Være en aktiv bidragsyter til å komme med innspill til nasjonale satsinger

 

Fylkesgeodataplanens oppbygging

Geodataplanen er en plan for Norge digitalt-samarbeidet i de enkelte fylkene. Den omhandler samarbeidet mellom de lokale partene i regionen. Oppgaver som de enkelte partene har ansvar for og som ikke omfattes av samarbeidet, er ikke en del av planen.

Planen består av to deler:

 1. Et fellesdokument som er likt i alle landets fylker. Dokumentet inneholder generell informasjon og overordnede føringer for geodatasamarbeidet i Norge digitalt. Her gis en kort innføring i hvordan Norge digitalt-samarbeidet er organisert og hva som er de viktigste rammebetingelsene for samarbeidet lokalt. Dette dokumentet skal være likt for alle fylker.
 2. En fylkesgeodataplan som er utarbeidet spesielt for et fylke eller en region. Fylkesgeodataplanen omhandler de aktivitetene det samarbeides om lokalt.

I tillegg utarbeider geodatautvalget en handlingsplan i Excel-format som viser alle tiltakene for hvert enkelt prosjekt.

Del