Siste oppdatering

Fylkesgeodataplan for Oslo og Viken fylker 2022 - 2025

Fylkesgeodataplanen er et sentralt redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt samarbeidet i Oslo og Viken. Målgruppen for geodataplanen er Norge digitalt-partene i de to fylkene. Planen gjelder for en periode på 4 år og rulleres årlig. Planen vedtas av fylkesgeodatautvalget i Oslo og Viken.

Planen ble vedtatt på møte i Fylkesgeodatautvalget 25. oktober. Hovedsatsinger de neste fire årene er å sikre et lett tilgjengelig og oppdatert datagrunnlag av god kvalitet samt å øke kunnskapen om og bruk av geodata.

FGU Oslo og Viken fylker vil ha følgende satsingsområder i planperioden

Sikre et lett tilgjengelig og oppdatert datagrunnlag av god kvalitet

 • Samordne kartleggingsprosjekter gjennom Geovekst med Omløpsfotografering (Tiltak 9 Nasjonal geodatastrategi)
 • Sørge for oppdaterte geodata gjennom gode rutiner for periodisk og kontinuerlig ajourhold (Tiltak 21 Nasjonal geodatastrategi)
 • Forbedre kvaliteten på nettverksdata for vannveier og tur- og friluftsruter basert på aktuelle tilgjengelige kilder
 • Forbedre kvaliteten i matrikkelen (Tiltak 4 Nasjonal geodatastrategi)
 • Tilgjengeliggjøre oppdaterte nasjonale, regionale og lokale temadata for partene. (Tiltak 3, 12 Nasjonal geodatastrategi)
 • Tilgjengeliggjøre oppdaterte plandata for partene gjennom geosynkronisering (Tiltak 5 Nasjonal geodatastrategi)

Øke kunnskapen om og bruk av geodata

 • Arbeide for at saksbehandlere tar i bruk tilgjengelige geodata og tjenester, gjennom ulike kompetansetiltak
 • Bidra med fagkompetanse på arenaer der det er naturlig å delta
 • Videreutvikle de interkommunale samarbeidene og samhandlingen med fylkesetatene og regionale parter for å utnytte potensialet for effektiv saksbehandling
 • Forberede anleggseiere som skal avgi data som skal inn i NRL til å samle inn og forvalte data på en mest mulig hensiktsmessig måte (Tiltak 29 Nasjonal geodatastrategi)

Geodataplanens oppbygging

Geodataplanen er en plan for Norge digitalt samarbeidet i de enkelte fylkene. Den omhandler det de lokale partene samarbeider om eller planlegger å samarbeide om innen sin region. Arbeid som de enkelte partene har ansvar for, men som ikke omfattes av samarbeidet, er ikke en del av denne geodataplanen.

Planen består av to deler:

 1. Et fellesdokument som er likt i alle landets fylker. Dette dokumentet inneholder generell informasjon og overordnede føringer for det lokale geodatasamarbeidet i Norge digitalt. Her gis en kort innføring i hvordan Norge digitalt-samarbeidet er organisert og i hva som er de viktigste rammebetingelsene for samarbeidet lokalt. Dette dokumentet skal være likt for alle fylker og ikke endres lokalt.
 2. En fylkesgeodataplan som er utarbeidet spesielt for et fylke eller en region. Fylkesgeodataplanen omhandler de aktivitetene det samarbeides om lokalt.

I tillegg utarbeider geodatautvalget en handlingsplan i Excel-format som viser alle tiltakene for hvert enkelt prosjekt.

Del