Siste oppdatering

Databruk og konsekvenser

Vi trenger oversikt over hvem som bruker matrikkelen og kvaliteten på dataene. Det er også viktig å vite hvilke konsekvenser det får hvis man legger inn feil eller mangelfull data.

Datakvalitetsstrategi Strategi for økt datakvalitet

Her kan du laste ned strategien med litt mer utfyllende tekst enn i artikkelen. For mer bakgrunnsdokumentasjon og beskrivelse av nåsituasjonen kan du lese rapporten fra delprosjektet økt datakvalitet.

Film Hvorfor er matrikkelen viktig?

I denne filmen gir vi deg eksempler på hvorfor det er lurt å sjekke hva som er registrert i matrikkelen.

Podkast Matrikkelpodden

Janne Johnsen og Leikny Gammelmo fra prosjektet masterplan matrikkel tar i bruk podkast for å bringe matrikkelen ut til folket. Målgrupper er folk i fagmiljøet og "mannen i gata".

Bakgrunn Samfunnsøkonomisk analyse

I delprosjektet økt datakvalitet har det blitt gjort en samfunnsøkonomisk analyse på vegne av Kartverket.

Dette er det første av fem tiltaksområder og beskrevet som det første tiltaket anbefalt i den samfunnsøkonomiske analysen fra 2019.

Arbeidet med å klarlegge databruk og konsekvenser bidrar til å skaffe fakta som vi skal bruke i arbeidet med de andre tiltakene. Det er derfor viktig å gjennomføre dette først.

Kartverkets arbeid

Kartverket begynte arbeidet med et Navigasjonsverktøy i 2020. Arbeidet er organisert i et team som jobber med myter om matrikkelen. Teamet kaller seg «Matrikkelens myteknusere».

Gjennom dette arbeidet ønsker vi å komme fram til innsikt som kan gjøre det mulig å få til bedre beslutninger og prioriteringer i arbeidet med matrikkelen og samtidig øke datakvaliteten.

Mytene testes ved å undersøke datakvaliteten i matrikkelen, hvem som bruker informasjonen, hva de bruker informasjonen til, og hvilken kvalitet de har behov for.

Målene med arbeidet:

  1. Etablere et navigasjonsverktøy for det nye digitale landskapet.

  2. Teste ut smidig tilnærming og bygge intern kompetanse.

  3. Tilrettelegge for hypotesedrevne målinger og beslutninger og måle effekten av disse.

Navigasjonsverktøyet visualiseres ved nettsiden «Datakvalitet i matrikkelen», og datakvaliteten vises blant annet i matrikkelrapportene.

Tiltak Kartverket jobber med:

Om tiltaksområdet

Gi brukerne faktabasert kunnskap om kvalitet på dagens matrikkeldata, samt et verktøy for å identifisere konsekvenser og prioritere kvalitetshevingstiltak. Dette er etablert i form av et navigasjonsverktøy for datakvalitet, fastsatte datakvalitetsmål samt en prosess for innmelding og prioritering av datakvalitetstiltak.

Navigasjonsverktøyet skal bidra til å ta beslutninger basert på fakta. Oversikten vi skaffer oss gjennom dette arbeidet vil ikke kunne fortelle oss hvordan aktørene faktisk bruker matrikkelen. Det vil heller ikke si oss noe om hva det eventuelt vil koste dem hvis informasjonen mangler eller ikke har god nok kvalitet.

Oversikten vi skaffer oss gjennom dette arbeidet vil ikke kunne fortelle oss hvordan aktørene faktisk bruker matrikkelen. Det vil heller ikke si oss noe om hva det eventuelt vil koste dem i tid, penger eller risiko hvis dataene mangler eller ikke har god nok kvalitet.

For å få kunnskap om dette er det behov for at aktørene kartlegger hvordan de bruker matrikkelen og hvilke konsekvenser eventuelle feil og mangler har for dem. På denne måten ønsker vi å få vite mer om koblingen mellom datafeltene i matrikkelen og bruken av ressurser hos aktørene.

Del

Mer om datakvalitet i matrikkelen

XPPT