Siste oppdatering

Masterplan matrikkel

Det offisielle eiendomsregisteret vårt, matrikkelen, skal bli mer robust og moderne. Deler av dette arbeidet er gjennomført i det treårige prosjektet Masterplan matrikkel, i nært samarbeid med brukere og andre aktører.

Prosjektet masterplan matrikkel har blant annet bidratt til å legge til rette for bedre brukervennlighet, flere digitale og automatiserte prosesser, et bedre teknisk og funksjonelt brukergrensesnitt, og legge til rette for å øke datakvaliteten. Prosjektet er avsluttet i desember 2021.

Raskere, enklere og mer effektivt

Bestillingen i tildelingsbrevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2019 var å «øke kvaliteten på matrikkelen og sikre at denne holder et forsvarlig teknologisk nivå og kommuniserer godt som nasjonal felleskomponent».

Mange eksterne aktører har et eierskap til matrikkelen. Vi har derfor hatt en bred tilnærming til eksterne målgrupper. Samtidig har vi tatt vare på både matrikkelfaget og regelverket. Dette har vært et stort og omfattende arbeid.

Prosjektet har effektmål, som er det vi skal nå på sikt – og resultatmål, som er det vi skulle oppnå i prosjektperioden. Vi er glade for å kunne si at vi anser resultatmålene som oppnådd gjennom de delmålene vi har hatt de tre årene i prosjektet.

Moderniseringsprosjektet har bestått av tre delprosjekter med ulike fokusområder:

 • Delprosjekt tekniske forbedringer har blant annet jobbet med økt sikkerhet, supporterte komponenter, open Source og bedre IT-forvaltning. Eget delprosjekt i 2019. F.o.m. 2020 er arbeidet videreført i linja.
 • Delprosjekt funksjonelle forbedringer har blant annet jobbet med bedre funksjonalitet og brukervennlighet, raskere saksbehandling, feilrettinger og endringsønsker, tilrettelegging for digitale, automatiserte prosesser og implementering av regelverksendringer. Eget delprosjekt fra 2019 og ble opprettholdt som det til mai 2021. Arbeidet er videreført i linja.
 • Delprosjekt økt datakvalitet har jobbet med å skaffe et kunnskapsgrunnlag gjennom en samfunnsøkonomisk analyse og arbeidet med et navigasjonsverktøy (denne nettsiden, matrikkelrapporter og analyser) for å komme frem til tiltak for å øke datakvaliteten og en langsiktig datakvalitetsstrategi. Eget delprosjekt fra 2019 og opprettholdt som det ut 2021. Fra 2022 vil Kartverket jobbe videre med oppfølging av strategien.

Bredt sammensatt referansegruppe

Masterplan matrikkel har hatt en bredt sammensatt referansegruppe som har fungert som et rådgivende organ. Denne gruppen har hatt 5 møter i året, og det siste møtet ble avholdt 2. desember 2021.

Referansegruppen har bestått av representanter fra:

 • Etnedal kommune
 • Statens vegvesen
 • Skatteetaten
 • Geomatikkbedriftene
 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Statskog
 • NIBIO
 • Domstoladministrasjonen
 • Statistisk sentralbyrå
 • Oslo kommune
 • Trondheim kommuner
 • KS
 • Fylkesavdelingen og IT-avdelingen i Kartverket

Mer om datakvalitet i matrikkelen

Del
XPPT