Rettsvern for ny eier

For å overføre eierskapet til en borettslagsandel, må du fylle ut skjemaet "Overføring av hjemmel til andel i borettslag". Når skjemaet tinglyses, får den nye eieren grunnbokshjemmel til borettslagsandelen, og det etableres rettsvern for boretten. Dette innebærer at boretten er beskyttet mot konkurrerende rettserverv, for eksempel hvis en annen person også hevder å være eier av den samme borettslagsandelen, forutsatt at hjemmelshaveren er i god tro. Dette er regulert i borettslagsloven § 6-5 flg.

En person kan gyldig erverve eiendomsrett til en borettslagsandel uten å tinglyse det, men vil da ikke få rettsvern, og kan i verste fall miste eiendomsretten hvis hjemmelshaveren for eksempel skulle gå konkurs.

Fyll ut hjemmelsoverføring ved overdragelse

Ved hver ny overdragelse skal det fylles ut et nytt skjema for overføring av grunnbokshjemmel. Det gjelder både når hele andelen skal overdras til nye eiere, og når eierbrøkene mellom sameiere skal justeres. Når du skal overdra en andelsleilighet skal den identifiseres med organisasjonsnummeret til borettslaget, og andelsnummeret til leiligheten. For eksempel, organisasjonsnummer 951951951 andelsnummer 123. Leilighetsnummer er ikke nødvendigvis det samme som andelsnummer, og dersom du er usikker på hva ditt andelsnummer er kan du kontakte forretningsføreren for borettslaget.

Fyll ut skjemaet her:
Overføring av hjemmel til andel i borettslag – bokmål
Overføring av heimel til andel i burettslag – nynorsk

Signatur og fullmakt

Skjemaet må signeres av den eller de som har grunnbokshjemmel, og underskriften skal bevitnes. Hjemmelshaveren vil oftest være en eller flere privatpersoner, men det kan i noen tilfeller være et foretak. Noen ganger kan det være praktisk å bruke fullmakt.

Les mer om hvilke krav som stilles ved signering av dokumenter som skal tinglyses.

Tinglysingsgebyr

Å tinglyse en hjemmelsoverføring til borettslagsandel koster 480 kroner i tinglysingsgebyr. Det blir ikke beregnet dokumentavgift ved overføring av borettslagsandeler.

Les mer om kostnader ved tinglysing.

Konsesjon

Den som mottar en borettslagsandel trenger normalt ikke å søke om konsesjon eller dokumentere konsesjonsfrihet. I kommuner med nedsatt konsesjonsgrense må imidlertid mottakeren av borettslagsandeler dokumentere at konsesjonsforholdet er i orden. Dette gjøres ved å fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet (rødt skjema). Skjemaet skal signeres av kommunen, og må legges i original sammen med overføringsskjemaet til tinglysing.

Se liste over kommuner med nedsatt konsesjonsgrense (Landbruksdirektoratet)
Egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet (LDIR-356 Rødt skjema, Landbruksdirektoratet)

Les mer om konsesjon ved tinglysing.

Forkjøpsrett og melding til borettslag eller forretningsfører

De fleste borettslag har vedtektsbestemt at nye eiere skal godkjennes av borettslaget. Det er også vanlig at andre andelseiere i borettslaget eller boligbyggelaget har forkjøpsrett når en borettslagsandel skal selges. Husk derfor å melde eierskiftet til forretningsfører for borettslaget, og få prøvd forkjøpsretten, før du sender hjemmelsoverføringen til tinglysing.