Kongeriket Norge

Til Kongeriket Norge hører Fastlands-Norge, Jan Mayen og Svalbard. I tillegg er Bouvetøya i Sør- Atlanteren å regne som Norges biland. Norge har spesielle rettigheter i havområdene ved alle disse stedene.

Norge har lagt inn suverenitetskrav til Dronning Maud Land og Peter I Øy, men på grunn av Antarktistraktaten av 1. desember 1959 er alle suverenitetskrav lagt på vent.

01.02.2015

Norges maritime grenser

Se eller last ned PDF med oversikt over Norges maritime grenser

Grunnlinje og territorialgrense

I utgangspunktet skal grunnlinja være den samme som kystlinja. Men siden Kongeriket Norge har så mange fjorder og øyer langs kysten, har vi fått tillatelse til å bruke punkter på de ytterste holmer og skjær til å representere våre grunnlinjer. Koordinatene for grunnlinjene er definert i egne forskrifter. Ved hjelp av disse koordinatene kan vi regne oss fram til de fleste andre grensene i sjø.

Territorialgrensene til Norge ligger som et belte langs kysten, og innenfor dette området har Norge full suverenitet. Territorialgrensene ligger 12 nautiske mil, eller 22 224 meter, utenfor grunnlinjene ved alle Norges landområder og øyer.

Avtalt avgrensningslinje

Avtalt avgrensningslinje er det formelle begrepet for grenser i sjø mellom ulike nasjoner, og er litt det samme som riksgrenser er på land. En slik avtale består av en rekke koordinater som begge nasjoner har blitt enige om å bruke, for å fordele et havområde som begge i utgangspunktet kunne gjort krav på.

Fiskerisone og fiskevernsone

Med hjemmel i lov om Norges økonomiske sone ble det opprettet en fiskerisone ved Jan Mayen og en fiskevernsone ved Svalbard. Fiskerisonen ved Jan Mayen strekker seg fra territorialgrensa rundt øya og ut til 200 nautiske mil fra grunnlinja. Sonen krysser ikke avtalt avgrensningslinje mot Danmark (Grønland) eller Island. Fiskerisonen er ikke en full økonomisk sone, men er avgrenset til fiskeriformål.

Fiskevernsonen ved Svalbard er beregnet på samme måte ut fra grunnlinjene ved Svalbardøygruppa. Sonen begrenses av yttergrensa for Norges økonomiske sone og avtalte avgrensningslinjer mot Danmark (Grønland) og Russland. Sonen ble opprettet for å bevare de levende ressursene i havet og regulering av fiske og fangst. De hittil beskrevne lovområdene dekker til sammen det som utgjør norske havområder.