Siste oppdatering

Fylkesgeodataplan for Vestfold og Telemark

Fylkesgeodataplanen for Vestfold og Telemark fylker 2024-2027 ble vedtatt av fylkesgeodatautvalget 1. november 2023. Planen inneholder strategiske valg for de neste fire år.

Fokusområder og satsinger i planperioden

Fylkesgeodatautvalget (FGU) Vestfold og Telemark vil sikre samordning mot aktiviteter i nasjonal geodatastrategi, herunder innrette fokusområder mot den nasjonale handlingsplanen og være en aktiv bidragsyter til å komme med innspill.

Datagrunnlaget skal være oppdatert, ha god kvalitet og være lett tilgjengelig

 • Sikre oppdaterte basis geodata med periodisk og kontinuerlig ajourhold (Tiltak 9)
 • Kvalitetsheving av Matrikkelens bygningsdel med fokus på utvalgte datafelt for fritidsboliger, samt vedlikehold av matrikkelen i tråd med kvalitetsstrategien (Tiltak 4)
 • Forbedre kvaliteten på vannveier og tur- og friluftsruter basert på aktuelle tilgjengelige kilder (Tiltak 3 og 9)
 • Heve kvalitet og fullstendighet på plandata (Tiltak 5)
 • Etablere marine grunnkart i kystsonen (Tiltak 6)

Øke kunnskapen om, og øke bruk av geodata blant partene i samarbeidet

 • Øke bevissthet og kompetanse blant partene ved å etablere og ivareta samhandlings-arenaer på områder der geodata er sentrale elementer (Tiltak 15)
 • Bidra faglig i regionalt digitaliseringsnettverk (DigiTV) for å fremme bruken av e-byggesak og e-plansakløsninger i kommunene (Tiltak 31)
 • Veilede og sikre informasjonsflyt til anleggseiere om NRL (Tiltak 29)

Sikre samordning mot aktiviteter i nasjonal geodatastrategi

 • Holde oss orientert om aktiviteter i geodatastrategien
 • Være en aktiv bidragsyter til å komme med innspill til nasjonale satsinger

Fylkesgeodataplanens oppbygging

Geodataplanen er en plan for Norge digitalt-samarbeidet i de enkelte fylkene. Den omhandler samarbeidet mellom de lokale partene i regionen. Oppgaver som de enkelte partene har ansvar for og som ikke omfattes av samarbeidet, er ikke en del av planen.

Planen består av to deler:

 1. Et fellesdokument som er likt i alle landets fylker. Dokumentet inneholder generell informasjon og overordnede føringer for det lokale geodatasamarbeidet i Norge digitalt. Her gis en kort innføring i organisering og de viktigste rammebetingelsene for samarbeidet lokalt. Dokumentet skal være likt for alle fylker og ikke endres lokalt.
 2. En fylkesgeodataplan som er utarbeidet spesielt for et fylke eller en region. Fylkesgeodataplanen omhandler de aktivitetene det samarbeides om lokalt.

I tillegg utarbeider geodatautvalget en handlingsplan som viser alle tiltakene for hvert enkelt prosjekt. Den oversendes ved henvendelse til Kartverket Vestfold og Telemark.

Del
XPPT