Siste oppdatering

Fylkesgeodataplan for Vestfold og Telemark fylke

Fylkesgeodataplanen for Vestfold og Telemark fylke 2023-2026 ble vedtatt av fylkesgeodatautvalget 1. november 2022. Planen inneholder strategiske valg for de neste fire år.

Fokusområder og satsinger i planperioden

Sikre samordning mot aktiviteter i nasjonal geodatastrategi ved å:

  • Sikre oppdaterte basis geodata gjennom gode rutiner for periodisk og kontinuerlig vedlikehold, herunder ajourhold av AR5, veg, bygg og plandatabaser (Tiltak 9 og 21 i Nasjonal geodatastrategi).
  • Kvalitetsheving av matrikkelen gjennom satsing på økt datakvalitet (Tiltak 4 i Nasjonal geodatastrategi)
  • Forbedre kvalitet på vannveier, sti og traktorvei, samt datasettet tur- og friluftsruter basert på tilgjengelige kilder (Tiltak 3 og 9 Nasjonal geodatastrategi)
  • Kvalitetsheving av FKB-ledning, bl.a. gjennom Arbeidsgruppe Ledning
  • Sikre god informasjon og forvaltning av NRL i henhold til luftfartshinderforskrift § 2.3. (Tiltak 29 i Nasjonal geodatastrategi)
  • Gjøre tilgjengelig oppdaterte plandata for partene gjennom Geosynkronisering (Tiltak 5 i Nasjonal geodatastrategi)

Fylkesgeodataplanens oppbygging

Geodataplanen er en plan for Norge digitalt-samarbeidet i de enkelte fylkene. Den omhandler samarbeidet mellom de lokale partene i regionen. Oppgaver som de enkelte partene har ansvar for og som ikke omfattes av samarbeidet, er ikke en del av planen.

Planen består av to deler:

  1. Et fellesdokument som er likt i alle landets fylker. Dokumentet inneholder generell informasjon og overordnede føringer for geodatasamarbeidet i Norge digitalt. Her gis en kort innføring i hvordan Norge digitalt-samarbeidet er organisert og hva som er de viktigste rammebetingelsene for samarbeidet lokalt. Dette dokumentet skal være likt for alle fylker.
  2. En fylkesgeodataplan som er utarbeidet spesielt for et fylke eller en region. Fylkesgeodataplanen omhandler de aktivitetene det samarbeides om lokalt.

I tillegg utarbeider geodatautvalget en handlingsplan som viser alle tiltakene for hvert enkelt prosjekt. Den oversendes ved henvendelse til Kartverket Vestfold og Telemark.

Del