Siste oppdatering

Temadata i den geografiske infrastrukturen

Tematiske geodata, også kjent som temadata, utgjør en viktig del av den geografiske infrastrukturen.

Temadata er informasjon om ulike fagområder, slik som naturressurser, befolkning, miljøtilstand og kulturminner. Dateene forvaltes av e ulike etater, og er avgjørende for å løse viktige samfunnsoppgaver knyttet til miljø, klima, risiko og beredskap, planlegging og forvaltning.

Basisdata utgjør grunnleggende informasjon som ofte brukes som fundament for presentasjonen av temadata. Sammen utgjør basisdata og temadata den digitale geografiske informasjonen i Norge digitalt.

Bruk av temadata

Det lages mange temakart og temadata i forbindelse med planprosesser, konsekvensutredninger, prosjektering, kommunal saksbehandling, beredskap og annet operativt arbeid.  Temadataene er ofte etterspurt av rådgivningsfirmaer, kommuner og regionale myndigheter.

Temakart brukes til å formidle informasjon til allmennheten i plansaker, friluftsportaler og innen ulike sektorer. Brukerne av temakart er ofte de samme etatene som oppretter informasjonen.

Hvem oppretter og bruker temadata?

Det viktigste arbeidet med temadata utføres av etatene selv. De legger stor vekt på å forbedre kvaliteten, utvide dekningsområdet, oppdatere og tilrettelegge dataene. Mange nasjonale etater, som for eksempel Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), har betydelig erfaring innen kartlegging og opprettelse av temadata.

Flere direktorater, som Riksantikvaren, Havforskningsinstituttet, Polarinstituttet, Miljødirektoratet, Sokkeldirektoratet (tidl. Oljedirektoratet) og Fiskeridirektoratet, oppretter også nyttige temadata. Det samme gjelder kommuner, fylkeskommuner og statsforvaltere.

Geonorge

Geonorge.no finner du oversikt over tematiske datasett med opplysninger om tilgjengelige formater, tilknyttede tjenester og API-er.

Del
XPPT