Siste oppdatering

Temadata i den geografiske infrastrukturen

Tematiske geodata, temadata, er en viktig del av den geografiske infrastrukturen.

Temadata er data om ulike fagområder som naturressurser, befolkning, miljøtilstand og kulturminner. Dateene forvaltes av en rekke ulike etater, og er grunnleggende for å løse viktige samfunnsoppgaver knyttet til miljø, klima, risiko og beredskap, planlegging og forvaltning.

Basisdata er grunnleggende informasjon som ofte brukes som grunnlag for presentasjon av temadata. Basisdata og temadata utgjør til sammen den geografiske informasjonen i Norge digitalt.

Temadata i bruk

Det lages mange temakart og temadata i forbindelse med planprosesser, konsekvensutredninger, prosjektering, kommunal saksbehandling, beredskap og annet operativt arbeid.  Temadataene er ofte etterspurt av rådgivningsfirmaer, kommuner og regionale myndigheter.

Temakart brukes overfor allmennheten i plansaker, friluftsportaler og ulik sektorinformasjon. Brukerne av temakart er ofte de samme etatene som etablerer informasjonen.

Hvem etablerer og brukertemadata?

Det viktigste temadataarbeidet skjer i regi av etatene selv. De har høyt fokus på å heve kvalitet, forbedre dekningsgrad, oppdatere og tilrettelegge data. Mange nasjonale etater, som for eksempel Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), er store på kartlegging og etablering av temadata.

Mange direktorat, som for eksempel Riksantikvaren, Havforskningsinstituttet, Polarinstituttet, Miljø- og Olje-, og Fiskeridirektoratet etablerer også nyttige temadata.  Det samme gjelder kommuner, fylkeskommuner og statsforvalterne.

Geonorge

Geonorge.no finner du oversikt over tematiske datasett med opplysninger om tilgjengelige formater, tilknyttede tjenester og API-er.

Del