Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Har kartfesta 300 mil reingjerder

Kartverket har nå oppdatert karttemaet reingjerder, og med det konstruert cirka 3000 kilometer reingjerder digitalt i kartgrunnlaget Norge 1:50 000.

Det har vært et kjent problem at karttemaet «Reingjerder» har vært utdatert. Verken nye eller fjernede reingjerder har blitt registrert eller oppdatert på flere år.

Fact Viktig for tamreindrift

Norgeskart med inntegna reingjerder

Reingjerder er nyttige å ha i tur- og beredskapskart, fordi de er godt synlige, særlig i fjellandskap med få andre merkepunkter.

Reingjerdene (her avmerket i blått) strekker seg ofte over lange distanser som et fysisk hinder i terrenget både sommer og vinter. De benyttes blant annet til å skille reindistrikt, samt for å skille ut, merke, slakte eller fóre rein.

For Forsvaret som er en stor bruker av digitale og analoge kart, er reingjerdene viktige for navigasjon og ferdsel. De utgjør en tydelig topografisk detalj på steder der det ofte ikke er andre detaljer enn innsjøer og høydekurver.

Rein foran reinsgjerder i åpent fjellandskap. Foto: Anders Ekedahl/ Most Photos
SYNLIGE LANDEMERKER: Reingjerder er synlige landemerker i åpne fjellandskap, og er nyttige ved navigasjon. Foto: Anders Ekedahl/ Most Photos

Ønsket om å oppdatere reingjerder som karttema, ble drøftet på et av de årlige samarbeidsmøtene for det nasjonale beredskapskartet Norge 1:50 000. Her møter både Forsvaret, Politiet og Direktoriet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Datasett fra Geonorge

I løpet av sommeren og høsten 2023 kontrollerte Geir Dahl i landdivisjonens datafangstavdeling alle reingjerdene som det var mulig å se i flybilder: For å kunne oppdatere karttemaene, trengs det gode og ferske flybilder. Geir brukte bilder fra 23 flyfotograferingsprosjekter fra perioden 2011–2022 og en fotogrammetrisk arbeidsstasjon (DFA) der han kan se flybilder i 3D.

Kartverksansatt Geir-Dahl i Landdivisjonen, Datafangstavdelingen foran PC. Foto: Kartverket
KARTTEMA: Geir Dahl i landdivisjonens datafangstavdeling har jobbet med å oppdatere karttemaet reingjerder. Foto: Kartverket

Ved hjelp av omløpsbildene ajourførte Geir deretter to gamle datasett; reingjerder fra N50 Kartdata og fra NIBIOs (Norsk institutt for bioøkonomi) datasett i Geonorge. Innen fotogrammetri kalles dette “manus”, en form for kilde. Manuset brukes til å sette sammen et oppdatert datasett.

– Tross dårlig geometrisk nøyaktighet, var manuset helt nødvendig for å finne frem til reingjerdene i flybildene, sier Geir.

Bilder fra omløpsfotografering

De digitale flybildene fra program for omløpsfotografering har god nok oppløsning til at det kan konstrueres reingjerder over lange distanser.

– Reingjerdene kan være vanskelig å se i flybildene. Men med dagens metode for digital fotogrammetri, kan vi zoome inn i flybildene og forstørre detaljene i bildene slik at vi ser de fleste reingjerder.

Oppsamlingsplass for rein med reingjerder. Foto: Kartverket
LETT Å SE: Oppsamlingsplasser med innhegninger er lette å se i flybilder. Foto: Kartverket

– Det kan være vanskelig å se reingjerder som er i dårlig forfatning eller som står i steinete områder eller i tett skog. Noen ganger er reingjerdene så tynne at bare skyggene fra stolpene er synlig i flybildene, forteller Geir.

De fleste reingjerder utgjør likevel snorrette linjer, og har ofte synlige knekkpunkter som er forsterket med ekstra støttestolper.

3534 kilometer reingjerder

Saumfaringen etter reingjerder i de to datakildene resulterte i 2946 km nykonstruerte reingjerder i det digitale kartgrunnlaget. Reingjerder som hadde god nøyaktighet i materialet ble beholdt. Dermed har karttemaet nå 3534 kilometer oppdaterte reingjerder.

I Norgeskart.no kan du se reingjerdene hvis du zoomer inn til zoommålestokk mellom 500 m og 2 km med standard «Landkart» som bakgrunnskart. Der vises reingjerdene som en tynn strek som kan ligne vanlig vei. Endrer du til bakgrunnskart «Rasterkart» via hamburgermenyen oppe til venstre, vises derimot reinsgjerdene med to tverrstreker, slik du ser under.

Det samme gjelder for Kartverkets gratis mobil-app Hvor, men husk at du må oppdatere kartene via kartlag-ikonet oppe til venstre for å få nye kartdata.

Kartprodukteravdelingen har nylig kvalitetssikret og lagt reingjerdene inn i N50 Kartdata. Basen brukes som kilde for det Nasjonale beredskapskartet 1:50 000/M711. Årlig reviderer Kartverket 70 av 727 kartblad. Forsvaret trykker selv kartene til sine formål.

Øystein Dokken som leder kartprodukteravdelingen, sier at karttemaet også er viktig i det nordiske kartsamarbeidet.

– En del gjerder går langs eller krysser riksgrensen inn i Sverige og Finland. De nordiske landene streber etter å ha de samme eller lignende innhold i sine nasjonale kartserier. Da er det viktig at kartdata blir knyttet sammen og er sammenhengende på tvers av de nasjonale grensene, sier Øystein.

Share
XPPT