Kraftledningsregisteret

Kraftledningsregisteret er et register for høyspente sterkstrømsledninger som er anlagt for statens regning, eller av et kraftselskap med hjemmel i en konsesjon. Registeret føres manuelt av tinglysingsmyndigheten i Kartverket.

Se kraftledningsregisterloven.

I kraftledningsregisteret tinglyses eierforhold og panteretter i kraftledninger. Registeret er lite i bruk og er ikke oppdatert for alle ledninger.

Bestill utskrift fra kraftledningsregisteret

Hvis du vil vite hva som er tinglyst vedrørende en kraftledning, må du sende et brev til:

Kartverket Tinglysing
Postboks 600 Sentrum
3507 Hønefoss

Du må oppgi hvilken kraftledning du er interessert i, kraftledningens navn og nummer, og hvor den ligger. Du vil da få tilsendt en utskrift av kraftledningens grunnboksblad.

Du kan også bestille en kopi av et dokument som er tinglyst i kraftledningsregisteret. Send et brev til Kartverket og angi hvilket dokument du er interessert i.

Utskrift og kopi av tinglyste dokumenter koster 172 kroner per stykk.

Tinglyse en ny kraftledning

Før en ny kraftledning kan tinglyses i kraftledningsregisteret, må det være gitt konsesjon av Olje- og Energidepartementet. Eieren av ledningen må dessuten kunngjøre i Norsk Lysingsblad og en lokalavis at ledningen er registrert hos Olje- og energidepartementet. Se kraftledningsregisterloven § 5, 2. ledd.

Når eieren sender begjæring om tinglysing til Kartverket, må det opplyses om at kraftledningen er kunngjort i Norsk Lysingsblad og en lokalavis. Brevet må også inneholde en erklæring om at ledningen er bygget for egen regning, navnet og nummeret på ledningen, et sammenhengende kart over ledningen, samt en oversikt over de eiendommene ledningen ligger på og hvem som har grunnbokshjemmel til disse eiendommene.

Ved tinglysing registreres ledningen både i kraftledningsregisteret og som en heftelse på de berørte eiendommene. Tinglysingen koster et tinglysingsgebyr på 525 kr.

Ny eier av kraftledning

Når en tinglyst kraftledning skal selges eller transporteres til en ny eier, må dagens eier av ledningen skrive en erklæring om overdragelsen i et brev til Kartverket. Det må fremgå av erklæringen hvilket ledningsnett og hvilke eiendommer som berøres av kraftledningen. Det må også legges ved konsesjon fra Olje- og energidepartementet.

Erklæringen skal signeres av styret eller signaturberettiget i det overdragende selskapet. Underskriften må bevitnes etter vanlig regler.

Les mer om hvem som kan opptre som vitner.

Overdragelse av en kraftledning er ikke dokumentavgiftspliktig ved tinglysing, men det koster et tinglysingsgebyr på 525 kr.

Pantsette kraftledning

Når en kraftledning skal pantsettes, kan du bruke et vanlig pantedokument. I feltet for ”Panteobjekt” må du skrive kraftledningens navn og nummer. Hvis pantedokumentet også skal tinglyses som en heftelse på kraftselskapets eiendommer, må eiendommenes gårds- og bruksnummer også oppgis. Pantedokumentet signeres av styret eller signaturberettiget i selskapet som eier kraftledningen. Underskriften må bevitnes etter vanlig regler.

Les mer om hvem som kan opptre som vitner.

Slette pant i kraftledning

Et pantedokument kan slettes fra kraftledningsregisteret på samme måte som andre pantedokumenter slettes fra grunnboken. Det originale pantedokumentet må sendes til Kartverket sammen med en begjæring om sletting fra panthaver.

Les mer om sletting av pantedokumenter.