Når skjøte eller hjemmelserklæring ikke er mulig

Metoden er forbeholdt de kurante sakene hvor det ikke har oppstått uenigheter, og er først og fremst aktuell dersom det av ulike årsaker ikke lar seg gjøre å overføre grunnbokshjemmel på vanlig måte, ved skjøte eller hjemmelserklæring ved arv, skifte og uskifte. Bestemmelsen om overføring av grunnbokshjemmel etter kunngjøring er gitt i tinglysingsloven § 38 a.

Hva må du gjøre?

  • Du må selv skriftlig erklære å være dagens eier av eiendommen. Navnet og fødselsnummeret ditt må fremkomme av erklæringen, og den må inneholde opplysninger om eiendommens kommune-, gårds- og bruksnummer. Erklæring må være signert av deg og må sendes inn i original, jf. tinglysingsloven § 6.
  • For å dokumentere at du har utøvd eierrådighet kan du legge frem en erklæring fra en offentlig myndighet om at du anses å være rett eier. Bygningsmyndighet, landbruksmyndighet, skattemyndighet eller lignende, vil ofte kunne innestå for at de har ansett deg som rett eier av en eiendom. Annen relevant dokumentasjon kan være kopi av siste ligningsoppgave, forsikringspapirer for eiendommen og regninger og kontoutskrift som viser at du betaler kommunale avgifter knyttet til eiendommen.
  • Hvis andre personer har eid eiendommen før deg i løpet av de siste 20 årene må du forklare hvem det var og på hvilken måte eiendommen ble overdratt til deg, for eksempel ved salg, gave, arv eller lignende. Hvis du har dokumenter som kan underbygge dette, for eksempel kjøpekontrakt, skifteattest eller lignende, så bør du også legge dette ved.
  • Du må kontakte kommunen for å avklare om du må søke om konsesjon eller fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet. Utfallet av kommunens konsesjonsbehandling blir i de fleste tilfeller registrert direkte i matrikkelen, og må være i orden før hjemmelen kan overføres. Les mer om konsesjon.
  • Du må gi opplysning om eiendommens salgsverdi av hensyn til beregning av dokumentavgiften. Hvis du mener at overdragelsen til deg er fritatt for dokumentavgift må du forklare dette nærmere og vise til hvilken fritaksregel du påberoper deg. Les mer om dokumentavgift og hvilke fritak som finnes.

Kunngjøring

Dersom vilkårene for kunngjøring er oppfylt, kan Kartverket kunngjøre en oppfordring til mulige eiere om å melde seg. Kunngjøringen blir publisert i lokalavisen på stedet der eiendommen ligger. I tillegg blir kunngjøringen publisert i Norsk Lysingsblad under Ringerike i Buskerud. 

Hvis ingen har meldt seg innen fristen på en måned, vil Kartverket utstede en hjemmelserklæring hvor du erklæres å være eier av eiendommen. Du får grunnbokshjemmel når denne erklæringen tinglyses.

Hva koster dette?

I tillegg til vanlig tinglysingsgebyr og dokumentavgift, påløper annonsekostnader for kunngjøring av en mindre annonse i lokalavisen. Annonse i Norsk Lysingsblad skjer kun elektronisk og er gratis.

Hva skjer dersom noen protesterer?

Dersom det innen fristen kommer protester som ikke er åpenbart uholdbare, må vi avvise ditt krav om grunnbokshjemmel. For å få avklart din rett er du da henvist til å reise søksmål mot den som har protestert. Les mer om fremgangsmåten på domstolenes nettside.