Siste oppdatering

Rapport fra evaluering av grenser som buer i matrikkelen

I februar leverte Kartverket rapporten fra evaluering av ordningen med registrering av grenser som buer og terrengdetaljer.

Kommunal- og distriktsdepartement ga Kartverket i oppgave å evaluere presiseringen i matrikkelforskriften § 41 som kom samtidig med endringer i regelverket 1. januar 2021. Kartverket innførte ny funksjonalitet i matrikkelen fra mai 2021 som sperrer for at nye grenser kan registreres som «bue med radius mellom grensepunkt» eller «kurve følger terrengdetalj mellom grensepunkt». Kartverket har gjennomført et webinar med påfølgende høring i forbindelse med evalueringen.

Rapporten sammenfatter høringsinnspillene og har en eksempelsamling som vedlegg. Rapporten i sin helhet er tilgjengelig her.

I rapportens forslag til konklusjonskapittel er det to alternativer for nye grenser eller nymerking av eksisterende grenser. Alternativene er i forkortet form tatt inn i de neste avsnittene. Felles for begge alternativene er at Kartverket foreslår at det kan utvikles programvare for å generere grensepunkt eller kurvepunkt med tilstrekkelig tetthet. Punktene kan lastes inn i måleboka i forkant av forretningen. Når det gjelder grenser som følger terrengdetalj foreslås det å ikke åpne for å registrere nye grenser og nyregistrering av eksisterende grenser med “kurve følger terrengdetalj mellom grensepunkt”.

Alternativ 1:

Kartverket foreslår her ingen endring i matrikkelforskriften § 41, og mener dagens løsning best ivaretar hensynet til grunneier, et enkelt og klart matrikkelbrev. Våre tester viser at arealdifferansene og økningen i antallet grensepunkt vil være langt mindre enn det innsendte høringssvar har gitt inntrykk av. Det er utarbeidet en eksempelsamling i kapittel 5 og en kalkulator som viser dette.

For volumeiendommer skal alternativ 1 alltid benyttes.

Alternativ 2:

Kartverket foreslår at det åpnes for å registrere buer med en viss krumning. Det bør i tilfelle være maks radius på 10 meter og maks pilhøyde 10 cm. Bakgrunnen for dette er at svært “slake” kurver ikke er ønskelig. Buene registreres som “kurve følger bue mellom grensepunkt”. Kurvepunktene kan genereres tettere enn grensepunkt, da kurvepunkt kun beskriver krumningen (buen). Kurvepunkt skal ikke merkes eller måles da de ikke har verdi i seg selv. For dette alternativet vil det trolig være nødvendig med forskriftsendringer. “Slakere” buer skal følge prinsippet i alternativ 1.

Del
XPPT