Siste oppdatering

Matrikkelenheter med flagg

Flagg kan sees på som en måte å si «hei, her er det noe du må sjekke». Det er en teknisk samlebetegnelse på markering om at her er det noe som kan påvirke hva du kan gjøre med eiendommen din eller en eiendom du vurderer å kjøpe. I denne artikkelen kan du lese mer om noen av de flaggene vi har i matrikkelen.

Fakta Forklaring av begreper

Flagg: Flagg benyttes i denne artikkelen som en samlebetegnelse på markering av at matrikkelenheter er under jordskifte, grunnerverv, klagebehandling eller del av samlet fast eiendom. Flagg er et teknisk begrep; et flagg er en boolsk variabel som bare kan ha to verdier (sant/usant). Det er ikke benyttet i matrikkelloven eller matrikkelforskriften. Et flagg er synlig i objektinformasjonen i matrikkelklienten.

Matrikkelenhet: En matrikkelenhet er definert i matrikkelloven § 3 som en grunneiendom, anleggseiendom, eierseksjon, jordsameie eller festegrunn. Du kan lese mer om de i matrikkelloven § 5.

Hva er flagg?

Det er i dag mulig å merke matrikkelenheter med et «flagg» som indikerer at her må vi være oppmerksomme. I denne artikkelen definerer vi flagg som en merking av at det er en pågående jordskiftesak, et grunnerverv eller en klage. Det er også mulig å sette på et flagg om at matrikkelenheten inngår i samlet fast eiendom sammen med andre matrikkelenheter. Dette er flagg som kan settes på og tas vekk i tråd med den statusen som stemmer med virkeligheten. I denne artikkelen får du informasjon om hva dette betyr for den som eier en eiendom som er merket med et av disse fire flaggene, en kort innføring i regler og hvordan dette praktisk skal gjøres i matrikkelen.

Bruk av flagg i matrikkelen

Etter matrikkelforskriften § 3 skal matrikkelen blant annet inneholde opplysninger om matrikkelenheter, herunder samlet fast eiendom, avtale eller vedtak om erverv av grunn til offentlig veg eller jernbane og framsatt krav om sak for jordskifteretten. Hvis en sak er ført i matrikkelen og den påklages kan det merkes med klage.

I Kartverkets artikkel om matrikkelrapporter kan du få tilgang til rapporter som viser hvilke matrikkelenheter som har de ulike flaggene. Rapportene viser både bestående og utgåtte matrikkelenheter. Som et eksempel var det i juli 2021 flagget «klage» på 208 unike matrikkelenheter. I februar 2022 var det 228. For jordskifte var det det 29 488 i juli 2021 og 31 379 i februar 2022. De fire rapportene er:

  • Matrikkelenheter, bestående og utgåtte med anmerket klage
  • Matrikkelenheter, bestående og utgåtte med registrert grunnerverv
  • Matrikkelenheter, bestående og utgåtte med registrert jordskifte krevd
  • Matrikkelenheter, bestående og utgåtte som inngår i samlet fast eiendom

Samlet fast eiendom er trolig det eneste av disse fire flaggene som benyttes for å vise en mer permanent situasjon. I henhold til matrikkelloven § 20 kan to eller flere matrikkelenheter som har samme eier og nyttes under ett, og som i økonomisk sammenheng fremstår som en enhet registreres som samlet fast eiendom. Matrikkelenhetene må oppfylle ett av to vilkår i matrikkelforskriften § 45:

  • svarer for kommunale avgifter eller eiendomsskatt som én eiendom
  • tilfredsstiller kravet til hva som kan regnes som egen driftsenhet etter jordlova § 12 sjette ledd

Betydningen av flagg for eier eller kjøper

Når det skal gjøres endringer på en matrikkelenhet eller den skal selges, kan flagg få en betydning. For eksempel kan det ikke uten videre opprettes nye matrikkelenheter fra en matrikkelenet som er under jordskifte. Det samme gjelder en matrikkelenhet som inngår i en prosess med grunnerverv. Er en matrikkelenhet flagget med klage kan det være risikabelt å kjøpe den før klagen er ferdig behandlet, og det er klart hva som selges og kjøpes.

Bakgrunnen for å innføre samlet fast eiendom var blant annet behovet for å kunne ha en oversikt over hvilke matrikkelenheter som inngår i en økonomisk enhet. For en selger og kjøper er nok det at alle matrikkelnumrene følger med i salget et godt argument for å benytte denne muligheten.

Kommunens saksbehandling

For kommunens jobb med saksbehandling, av søknader om endring av eiendom eller byggesaker, fungerer flaggene som en varsellampe. Når kommunene behandler en matrikkelenhet med flagg må saksbehandler kontrollere hva det gjelder og om det påvirker saken før en søknad eventuelt kan godkjennes. De vil se flaggene når de går inn i matrikkelen i sin saksforberedelse. For eksempel; hvis kommunen får inn en søknad på en matrikkelenhet som er flagget med jordskifte krevd, må de ta kontakt med jordskifteretten for å avklare om søknaden kan behandles.

Gi matrikkelenheter flagg og fjerne flagg

Det er kommunen som matrikkelfører som gir matrikkelenheter flagg. Det er også kommunen som vedlikeholder de og fjerner de. I matrikkelforskriften §§ 45, 46 og 48 er det beskrevet vilkår for og prosessen for flagging av samlet fast eiendom, jordskifte og grunnerverv. Hvordan registeringen skal utføres beskrives i Føringsinstruks for matrikkelen. Registreringen utføres av kommunen på bakgrunn av dokumentasjon de mottar. Flaggene skal fjernes når sakene avsluttes eller ikke lenger oppfyller vilkårene for å ha flagget. Hvis en matrikkelenhet skal utgå før saken er ferdig, må kommunen ta stilling til om flagget skal overføres til annen matrikkelenhet eller kun fjernes før matrikkelenheten utgår, for eksempel ved sammenslåing.

Prosessen for de ulike flaggene er beskrevet i regelverket, og det er kommunen som vurderer om de ulike sakene tilfredsstiller vilkårene som er satt. Her vil vi anbefale å gå inn på de ulike henvisningene avhengig av hvilken sak du er interessert i.

For fastsetting av samlet fast eiendom beskrives prosessen i matrikkelforskriften § 45.  Kommunen må vurdere om vilkårene er til stede, eventuelt om de er endret. Registrert eier og registrert fester skal underrettes om fastsetting, eventuelt avslag og hvis registreringen endres fordi det for eksempel ikke lenger oppfyller vilkårene.

Matrikkelføring av framsatt krav om sak for jordskifteretten er regulert i matrikkelforskriften § 46 og påføres og endres i tråd med melding fra jordskifteretten. Kommunen skal gjøre registreringen på de matrikkelenhetene kravet omfatter straks meldingen er mottatt. Dette gjelder selv om saken ikke vedrører grenser. Når en sak er avsluttet skal flagget fjernes. For de matrikkelenhetene som inngår i en føring av jordskiftesaken vil flagget fjernes hvis brukstilfellet “føre jordskiftesak” benyttes.

Avtale eller vedtak om erverv av grunn til offentlig veg eller jernbane omfattes av matrikkelforskriften § 48. Dette skal føres i matrikkelen på bakgrunn av melding sendt inn til kommunen fra offentlig virksomhet som inngår avtale om erverv, eller rett til bruk av grunn til offentlig veg eller jernbane for del av en eksisterende matrikkelenhet, eller som lovlig har overtatt slik rett ved ekspropriasjon. Kommunen skal føre opplysningene i matrikkelen straks melding er mottatt. Når oppmålingsforretning er gjennomført og saken ført i matrikkelen, skal flaggingen av ervervet slettes.

Når kommunen mottar en klage etter matrikkelloven § 46, skal kommunen vurdere om føringen av opplysninger i matrikkelen skal utsettes etter forvaltningsloven § 42. Hvis føringen allerede er foretatt, skal det i henhold til matrikkelforskriften § 22 femte ledd anmerkes i matrikkelen at føringen er påklaget og kan bli omgjort.

Kommunen kan ikke kreve gebyr for fastsetting av samlet fast eiendom, jf. matrikkelforskriften § 16 andre ledd bokstav b. Føring av saker for jordskifteretten er heller ikke gebyrbelagt.

Matrikkelenheter som skal utgå kan ikke ha flagg, dette gjelder både referanse til klage, grunnerverv, samlet fast eiendom og jordskifte krevd. Da må flaggene først slettes eller overføres til bestående matrikkelenhet(er). For klage må kommunen avklare hvilke matrikkelenheter klagen skal gjelde for, i stedet for matrikkelenheten som skal utgå. For jordskifte krevd må status for matrikkelenhetene avklares med den jordskiftedomstolen som har saken. Tilsvarende må flagg for erverv av grunn til veg eller jernbane avklares med aktuell virksomhet. Samlet fast eiendom kan slettes når det er gjort vedtak om det etter matrikkelloven § 20 andre ledd. Se også matrikkelforskriften § 45 tredje ledd.

Rapporter og kvalitetsheving

Kartverket tilbyr rapporter som viser status for antall unike matrikkelenheter som har ett eller flere flagg. Rapportene finner du her og de viser status for landet, fylkene og kommunene.

Er du privatperson og lurer på hva som gjelder for din eiendom kan du bestille et matrikkelbrev fra kommunen der eiendommen ligger. Gå inn på kommunens nettside for å finne kontaktinformasjon og hva det koster. Du kan også finne eiendomsinformasjon på nettsiden seeiendom.no. Den er ikke like detaljert som et matrikkelbrev siden det er tilgjengelig for alle.

For å få en oversikt over hva et matrikkelbrev inneholder kan du lese mer i artikkelen Matrikkelbrev forklaring og Forklaring til matrikkelbrev og utdrag av matrikkelen.  Evt. kan du høre høre episoden om matrikkelbrev fra Matrikkelpodden.

Kommunene kan hente ut rapporter fra matrikkelklienten ved å bruke rapporten "Matrikkelenhet - massiv". Den viser blant annet matrikkelenheter som har jordskifte krevd, grunnerverv, del i samla fast eiendom, ulike avtaler, klage, grunnforurensning og kulturminne. Rapporten blir en pdf. Rapportene kan benyttes til å plukke ut mulige feilføringer eller flagg som skulle vært fjernet. Eksempler på dette er jordskiftesaker som ut fra føringstidspunktet trolig er avsluttet.

Del
XPPT