Siste oppdatering

Kartverket utvider sin tilsynsvirksomhet med matrikkelen

Kartverket skal i andre halvår av 2022 utvide tilsynsvirksomheten med matrikkelen til å omfatte dokumenttilsyn. Dette kommer i tillegg til den ordinære systemrevisjonen som Kartverket utfører overfor kommunene. Kartverket planlegger å ha gjennomført dokumenttilsyn med alle landets kommuner over en periode på 6-7 år.

I motsetning til Kartverkets systemrevisjon vil dokumenttilsynet kun handle om eiendomsdelen i matrikkelen. Undersøkelsen vil være en dokumentgjennomgang uten intervjuer av involverte parter i kommunen. Ut fra eventuelle funn, skrives det en foreløpig sluttrapport som sendes til kommunen med en frist for eventuelle kommentarer. Etter fristens utløp skrives det en endelig sluttrapport.

Bakgrunnen for at Kartverket utvider tilsynsvirksomheten er et stadig økt fokus på kvalitet i matrikkelen. Fra og med 2021 ble det innført en autorisasjonsordning for eiendomslandmålere. Landmålere som jobber etter matrikkelloven i dag, vil kunne bli autorisert som eiendomslandmåler dersom vedkommende oppfyller visse kriterier i en overgangsperiode fram til 31.12 2023. Da vil det være krav om at utpekt eiendomslandmåler for den enkelte sak er autorisert.

Avdekkes det brudd på bestemmelser og tillatelser under Kartverkets tilsyn, som faller inn under autorisert eiendomslandmålers ansvar etter matrikkelloven og -forskriften, vil dette kunne gi grunnlag for oppfølging fra Kartverkets side som autorisasjonsmyndighet.

 Selv om dokumenttilsynet primært tar for seg kommunens håndtering, vil det også være et økt fokus på at den underliggende dokumentasjonen fra oppmålingsforretningen oppfyller kravene for matrikkelføring. 

 Det er sendt ut informasjon til alle landets kommuner om dette, og varsel om dokumenttilsyn for aktuelle kommuner høsten 2022 vil bli sendt fra Kartverket i juni 2022.

Del
XPPT