Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Forvaltning, drift og vedlikehold i Vestfold og Telemark

Fylkesgeodatautvalget Vestfold og Telemark skal sikre best mulig samlet utnyttelse av ressursene til kartlegging i de to fylkene. Målet er effektiv og samordnet forvaltning av datasett etablert gjennom Geovekst og Norge digitalt. For å gjennomføre dette har man inngått forvaltningsavtaler (FDV) i alle kommunene.

Status om FDV av Felles kartdatabase-data (FKB)

Økt bruk og lett tilgang til kartdata øker forventingene til gode og etterrettelige data. Dette igjen medfører at vi har behov for gode rutiner og metoder for å utføre vedlikehold og distribuering av dataene.

Det er utført veldig mye bra vedlikeholdsarbeid i de to fylkene, noe som gir brukerne et godt kunnskapsgrunnlag.

I 2023 vil det gjennomføres 2 forvaltningsrunder i Vestfold og Telemark. en på våren og en på høsten/ vinteren.

Rundene vil gjennomføres fortløpende fra april til juni for runde 1 og fra september til desember for runde 2. Det vil ikke varsles før oppstart, men det vil sendes ut tilbakemelding etter endt runde.

Fortløpende status FKB-dataene i Vestfold (geonorge.no)

Fortløpende status for FKB-dataene i Telemark (geonorge.no)

Arbeidsdeling

  • Statens vegvesen og fylkeskommunen legger dataene direkte i SFKB
  • E-verkene; Kartverket tar kontakt med hvert enkelt E-verk og avtaler leveranse
 • Kommunene utfører følgende
  • Kontinuerlig ajourføring av alle SFKB-baser
  • Kontinuerlig ajourføring av endringsbase for Elveg
 • Kartverket utfører følgende
  • Utfører konsistenssjekker Bygg/ Tiltak, AR5 og Matrikkel
  • Utfører konsistenssjekk på datasettene for samferdsel (Veg, Elveg, TraktorvegSti og Tur- og Friluftsbasen)
  • Endringer fra endringsbase for Elveg legges inn i NVDB
  • Tar inn data fra publikum gjennom løsningen «Rett-i-kartet»
  • Data oppdateres automatisk ved endring i SFKB (geonorge.no)

Relatert informasjon

For generell informasjon om rutiner for forvalting, drift og vedlikehold se Veiledningsmateriell om Geovekst (kartverket.no)

Share
XPPT