Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Arealplanarbeid i Troms og Finnmark

Årets mål om at 80 prosent av kommunene i de to fylkene geosynkroniserer sine arealplandata er nådd. Nå gjenstår siste etappe - nemlig 100 prosent. Tre kommuner er allerede på oppløpssiden ...

Geosynkronisering av arealplandata er et viktig verktøy for å sikre oppdaterte, kvalitetssikrete data til enhver tid. Det letter arbeidet for kommunene betraktelig, og resulterer i at riktige data blir strømmet til nasjonale arealplanbaser.

Klare mål i fylkets geodataplan

For plandata:

  • sørge for at alle kommuner forvalter plandataregistrene sine i tråd med føringer gitt i Plan- og bygningsloven
  • innføre geosynkronisering av plandata for minst 80% av kommunene i fylket innen utgangen av 2023 og for samtlige kommuner i 2024
  • sørge for at alle kommuner leverer arealplaner på høring for teknisk kontroll til Kartverket. Og at de videre gjøres tilgjengelig i regional høringsbase

Du kan lese mer om dette og andre satsinger i gjeldende geodataplan for fylkene.

Til Geodataplan for Troms og Finnmark

Målet for 2023 er passert

Ved inngangen av 2023 synkroniserte 69 prosent av kommunene sine arealplandata. Målet for 2023 ble satt til 80 prosent. Det målet har vi passert, mye takket være godt samarbeid med kommuner i de to fylkene.

Dermed er 32 kommuner sikret at deres forvaltning av arealplaner blir kvalitetssikret og automatisk distribuert til Norge digitalt-parter via Geonorge.

Kommunesamarbeid gir resultater

Kommunesamarbeidet i nord Troms drevet av Nord Troms Plan og Eiendom har resultert i at ytterligere tre kommuner i fylkene snart er i gang med synkronisering.

Det gjelder kommunene:

  • Lyngen,
  • Kåfjord og
  • Skjervøy

Grunnet litt kø hos Norkart har det tatt litt lengre tid enn antatt, men vi krysser fingre for at de er i gang med geosynkronisering tidlig neste år.

Målet for 2024 er klart; 100 prosent!

Kun syv kommuner forvalter plandata på «gamlemåten». Den tekniske utviklingen har kommet så langt at det nærmest er en selvfølge at data strømmer automatisk mellom databaser.

Den tidkrevende og lite bærekraftige tiden med manuelle leveranser på e-post er snart forbi.

Status utgang oktober 2023

Klikk for større bilde.png

Geosynk-TRF-okt-2023-16-9.jpg
STATUS GEOSYNKRONISERING: Kartutsnittet viser status for geosynkronisering i Troms og Finnmark 2023 (Ill.: Kartverket)

Hva gjør Kartverket?

Kartverket utfører hvert år kontroll etter kart- og planforskriften §4. Kontrollen gjelder for kommuneplanens arealdel og reguleringsplanbase.

For kommuner som ikke geosynkroniserer plandata sendes sosi-filer til Kartverket for teknisk kontroll og innleggelse i den nasjonale basen. Dette gjør at den tilgjengelige nasjonale basen blir oppdatert én gang i året.

Geosynkronisering letter det manuelle arbeidet for kommunen og gjør oppdaterte, kvalitetssikre data tilgjengelig for allmenheten.

Mer om kvalitetskontrollen vi tilbyr

Share
XPPT