Matrikkelloven med tilhørende rettskilder

Sist oppdatert: 24.04.20

Her er rettskildene og en innføring for deg som fører i matrikkelen i hvordan du skal bruke dem. En rettskilde er en måte å resonnere på for å ta stilling til juridiske spørsmål.

Når man fører i matrikkelen, må man forholde seg til ulike rettskilder. Blant rettskildene har loven høyest status, og videre følger de ulike kildene et bestemt hierarki.

Rangordningen innebærer at om en rettskilde med lavere status sier noe annet enn loven, har loven høyest rang. Det samme gjelder videre nedover i hierarkiet. Reelle hensyn har lavest status og blir sjelden tatt i betraktning.

Rettskildenes rang

• Lovtekster (gjeldende lover, endringslover, historiske versjoner, forskrifter)
• Lovforarbeider (NOU-er og proposisjoner og etterfølgende lovgiveruttalelser)
• Rettspraksis
• Andre myndigheters praksis (sentral matrikkelmyndighet, tinglysingen)
• Privates praksis (normal praksis i samfunnet)
• Rettsoppfatninger (juridisk teori)
• Reelle hensyn (endringer i samfunnet som spiller inn)

Dette hierarkiet er basert på Eckhoffs rettskildelære.

Les mer om rangen og bruken av rettskildene her.