Hopp til innhold

Rundskriv for Tinglysingen

14.6 Festegrunn

Problemstilling nr. 1

Hvordan kan festegrunn endres?

Sammenslåing

Det er anledning til å sammenslå to festegrunner hvis de utgår fra samme grunneiendom, og festekontraktene har samme innhold og gjelder mellom samme parter. Festekontraktene trenger ikke være tinglyst med samme dokumentnummer, men vilkårene vedrørende innløsningsrett og formål må være sammenfallende, jf. matrikkelloven § 18 første ledd andre punktum.

Arealoverføring

Det er også mulig å arealoverføre mellom to tilgrensende festegrunner dersom de utgår fra samme grunneiendom, jf. matrikkelloven § 15. Se nærmere om arealoverføring i kapittel 14.5.

Splitting

Hvis en festegrunn skal splittes i to eller flere festegrunner, bør festegrunnen først fradeles til grunneiendom før man foretar enten fradeling av nye grunneiendommer som festes bort eller oppretter nye festegrunner.

Endring av festegrunn i form av reduksjon eller økning av areal

Hvis en festegrunn skal øke eller redusere sitt areal, bør festegrunnen først fradeles til grunneiendom, og deretter kan man foreta nye fradelinger eller opprette nye festegrunner på den. Vi presiserer at endring av festegrunn er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven på lik linje med andre saker som krever oppmålingsforretning.

I enkelte tilfeller skal imidlertid den opprinnelige festegrunnen fortsette å være en festegrunn etter at arealet er økt eller redusert. Dette kan løses ved at den opprinnelige festegrunnen blir målt opp på nytt. Kommunen sender deretter skriftlig beskjed til tinglysingen om at dette er ført i matrikkelen, da det blir ikke generert noen melding i et slikt tilfelle. Se også kapittel 14. 1 problemstilling 3. Det skal tinglyses en påtegning til festekontrakten der det fremkommer at arealet er endret, og hva endringen består i. Påtegningen må signeres av partene.

Hvis festekontrakten er pantsatt, må det foreligge samtykke fra panthaverne, eventuelt må pant frafalles i nødvendig grad.

Den skriftlige beskjeden fra kommunen, og påtegningen til festekontrakten, må sendes til tinglysing i samlet forsendelse.

Til toppen