Hopp til innhold

Rundskriv for Tinglysingen

1.4 Sakskostnader

Problemstilling nr. 1

I hvilke tilfeller dekkes sakskostnader ved omgjøring av tinglysingsavgjørelse etter klage- eller ankebehandling?

Forvaltningsloven gjelder ikke generelt for Kartverkets tinglysingsarbeid. Dette er forutsatt i forarbeidene til lovendringene som overførte tinglysingsansvaret fra domstolene, jf. Ot.prp. nr. 85 (2002-2003) side 3, og er lagt til grunn i Borgarting lagmannsretts kjennelse 16.11.2007 (LB-2007-161436). Den generelle bestemmelsen om dekning av sakskostnader i forvaltningsloven § 36 gjelder derfor bare dersom det uttrykkelig er vist til bestemmelsen i tinglysingsloven.

I tinglysingsloven § 10, som regulerer ankebehandling, er det bestemt at forvaltningsloven § 36 første ledd og tredje ledd første og andre punktum gjelder tilsvarende. Det innebærer at Kartverket skal dekke vesentlige og nødvendige kostnader som en part har hatt dersom et tinglysingsvedtak blir omgjort til fordel for parten i forbindelse med behandling av ankesak.

I andre tilfeller enn ankesaker gjelder ikke forvaltningsloven § 36 direkte, og et eventuelt erstatningsansvar for sakskostnader må vurderes etter alminnelige erstatningsrettslige regler.

 


Til toppen