Siste oppdatering

Verjemål og framtidsfullmakt

I nokre tilfeller er det ikkje tilstrekkeleg at heimelshavaren signerer på eit dokument som skal tinglysast. Grunnar til det kan vere at personen har fått fråteke si rettslege handleevne, eller er mindreårig. Då må det oppnevnast ei verje hjå Statsforvalteren.

Verjemål

Dersom ein person som er under verjemål skal overføre eigedom, kjøpe eigedom, få eller slette ein rettighet må ofte verjen signere. Det er også andre tilfelle der det er nødvendig at verjen signerer.

Korleis opprette verjemål?

Dersom du skal bli verje for ein person som er mindreårig, eller som har blitt fråteke si rettslege handleevne må du søkje til statsforvalteren (tidlegare kalla Fylkesmannen).

Kva dokumentasjon treng eg for å få tinglyst eit dokument for personen under verjemål?

Du må søkje statsforvalteren dersom du for eksempel skal selge eigedomen til den som er under verjemål. Etter du har fått eit vedtak der statsforvalteren godkjenner sal av eigedomen, sender du vedtaket i lag med skøytet eller overføring av andel i burettslag.

I stadenfor at du legg ved vedtaket, kan statsforvalteren samtykke til tinglysing direkte på dokumentet du ynskjer å tinglyse.

Når må statsforvalteren samtykke ved tinglysing?

Framtidsfullmakt

Ei framtidsfullmakt er å gje ein person fullmakt til å hjelpe deg i framtida, dersom du vert fråteke di rettslege handleevne på grunn av demens eller anna sjukdom. 

Framtidsfullmakt i samband med tinglysing

Dersom du skal bruke ei framtidsfullmakt for å tinglyse sal eller overdraging av eigedom må statsforvalteren stadfeste den. Statsforvalteren sender framtidsfullmakta for tinglysing slik at det vert tinglyst på eigedomen som skal selgast. 

Statsforvalteren stadfester framtidsfullmakta når den som har gjeve fullmakt havnar i ein situasjon at personen ikkje lengre har rettsleg handleevne på grunn av sjukdom. Dette står i verjemålslova § 84.

Vedvarande fullmakt

Eit alternativ til både vanlege fullmakter og framtidsfullmakter, er ei vedvarande fullmakt. Ei vedvarande fullmakt vert i utgangspunktet nytta som ei vanleg fullmakt. Fullmaktshavaren kan gjere daglegdagse gjeremål, til dømes betale rekningar og ha kontakt med helsevesen.

Dersom personen som har gitt frå seg fullmakta vert fråteke rettsleg handleevne grunna sjukdom, vil fullmakta gå over til å vera ei framtidsfullmakt. Fullmakta må framleis stadfestast av statsforvalteren for å kunne nyttast til tinglysing.

Legalfullmakt

Ei legalfullmakt vert nytta i daglegdagse gjeremål der fullmaktshavaren får rett til å betale rekningar og liknande. Du kan ikkje bruka ei legalfullmakt dersom du skal tinglyse på vegne av fullmaktsgivaren.

Ofte stilte spørsmål

Del