Siste oppdatering

Kartverket matrikkelfører deling av offentlig veg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt Kartverket fullmakt til å matrikkelføre saker som gjelder deling av offentlig veg.

Fullmakten gjelder deling av matrikkelenheter i forbindelse med endret administrasjon av riks- og fylkesveger. Mange offentlige veger ble omklassifisert som følge av vegreformene i 2010 og 2020. Det er et mål for vegmyndighetene at eiendomsforholdene tilpasses ny struktur for vegmyndighetene. Da må mange matrikkelenheter endres slik at det kan registreres riktige eieropplysninger til fylkesveger og riksveger.

KMD har gitt Kartverket slik fullmakt i medhold av matrikkelloven § 22 sjuende ledd. Kartverket kan gjøre nødvendige føringer i matrikkelen for å dele matrikkelenheter uten oppmålingsforretning. Dette forutsetter blant annet at matrikkelenhetene er tilegnet offentlig veg og er matrikulert fra før. Ny matrikkelenhet kan bare opprettes uten at det må fastsettes nye grensepunkter mot tilstøtende enheter, som eies av noen andre enn vegmyndighetene.

Kommunen skal varsles 6 uker før føringen finner sted.

Fullmakten er tidsavgrenset, med utløpsdato 31.12.2024. Videre kan Kartverket delegere fullmakten.

Brevet fra departementet er tilgjengelig her.

Del