Siste oppdatering

Endring av stemmekretser for valget 2021

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2021 er mandag 13. september. Kommunenes frist for å melde fra om endring av stemmekretser til Kartverket er senest 31. mars.

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2021 er mandag 13. september. Enkelte kommuner har også valgdag søndag 12. september. Mer informasjon finner du på valgportalen.

Kommunenes frist for å melde fra om endring av stemmekretser til Kartverket er senest 31. mars, jf. valgloven § 9-3 første ledd:
§ 9-3. Tid og sted for stemmegivningen. Organisering
(1) Kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, avgjør hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. Sentral matrikkelmyndighet skal orienteres om endringer i stemmekretsinndelingen innen 31. mars i valgåret.

Stemmekrets/valgkrets

Siden forrige valg har vi endret begrepet fra valgkrets til stemmekrets i kretsfilene. Vær derfor oppmerksom på at begrepene gjelder samme inndeling, altså underinndeling av kommunen. Enkelte steder i matrikkelklienten vil det fortsatt stå valgkrets.

Spesielt om valget 2021

Dette er et stortingsvalg, og stemmene skal fordeles på de 19 valgdistriktene som tilsvarer fylkesinndelingen vi hadde i 2017. I vedtak om kommunesammenslåinger på tvers av tidligere fylkesgrenser er det bestemt hvilket valgdistrikt den nye kommunen skal tilhøre. Dette framkommer også av valgforskriften.
Kretsfilene må derfor inneholde informasjon om valgdistriktsnummer. Dette får ingen ytterligere konsekvenser for matrikkelen, men blir håndtert i folkeregisteret og i Valgdirektoratets database, EVA.

Endring av stemmekretser

Stemmekretsfilene for kommunene er nå samlet i en landsdekkende fil hos Kartverket. Fila er nå i SOSI-versjon 4.5 og inneholder flere egenskaper enn tidligere.

Det er viktig at kommunen forteller klart og tydelig hva som er endret og hva det er endret til. Ved sammenslåinger må vi få informasjon om nytt kretsnummer og kretsnavn. Vi ønsker også at kommunen legger ved vedtaket for endringen.

Hvis endringen fører til nye stemmekretsgrenser ber vi om et manus fra kommunen i form av SOSI-fil. Kommunen kan ta kontakt med Kartverket (fylkeskartkontoret) for å få tilsendt uttrekk fra originalen. Kommunen redigerer fila og sender den sammen med vedtaket til Kartverket. Fila må inneholde nummer og navn på alle kretsene.

Kartverket sørger for oppdatering av den landsdekkende fila og kretsinnlesing i matrikkelen.

Kommunen får melding om dato for innlesing i matrikkelen. Det er ikke lenger behov for å slette utgåtte kretser eller oppdatere navn i registeret i forbindelse med kretsinnlesing. Dette gjøres nå automatisk av kretsimportprogrammet.

Bestemmer kommunen seg i ettertid for å endre nummer eller navn på kretsene kan kommunen gjøre dette direkte i registeret. Det er da svært viktig at kommunen melder fra om endringen til Kartverket, slik at vi kan oppdatere stemmekretsfila samtidig.

Del