Siste oppdatering

Eier av fylkesveger i matrikkelen

Kartverket har endret opplysningene i matrikkelen om aktuell eier og aktuell fester for alle ikke tinglyste fylkesveger, for de fylkene som er omfattet av regionreformen. Kartverket utfører endringene i matrikkelen etter egen fullmakt som KMD har gitt.

*Denne siden gjelder endringer for 2020, og er ikke oppdatert for fylkes- og kommunedelingen 1. januar 2024.


Endringer i eieropplysninger for fylkesveger

Regionreformen har medført behov for å endre organisasjonsnummer fra de gamle fylkene og til de nye. For eksempel er aktuell eier org.nr. 958 381 492  Akershus fylkeskommune endret til org.nr. 921 693 230 Viken fylkeskommune. Kartverket har endret opplysningene i matrikkelen om aktuell eier og aktuell fester for alle ikke tinglyste fylkesveger på tilsvarende måte. Dette gjelder for de fylkene som er omfattet av regionreformen. I en del tilfeller er eierforhold for de tidligere fylkene registrert ved løpenummer. Opplysningene for disse er ikke endret, og de må behandles særskilt.

Endring av kontaktopplysninger for fylkesveger

Regionreformen har også medført at fylkene nå har forvaltningsansvar for fylkesvegene. Dette har tidligere vært lagt til Statens vegvesen. I matrikkelen har derfor Statens vegvesen vært oppført som eiers kontaktinstans for hver matrikkelenhet. Siden henvendelsene om fylkesvegene skal rettes direkte til fylkene er Statens vegvesen slettet som eiers kontaktinstans i matrikkelen. Dette gjelder alle matrikkelenheter der fylkene er eier.

Endring av eieropplysninger for Statens vegvesen

Kartverket har 24. september 2020 endret opplysninger om eiers kontaktinstans for alle veger som eies av Statens vegvesen. Dette gjelder for både tinglyste og ikke-tinglyste matrikkelenheter.

Det vil bli gjort flere endringer i løpet av høsten. Det forberedes endring av eieropplysninger for veger registrert som ikke-tinglyste matrikkelenheter. Registrert eier skal overføres fra Statens vegvesen til fylkene for matrikkelenheter som er overført fra riksveg til fylkesveg. Endringene vil bli gjort i løpet av høsten 2020.

Del
XPPT