Siste oppdatering

Gjennomføring av autorisasjonsprøven

Matrikkellova § 38 første ledd bokstav d stiller krav om at landmåler må ha bestått en godkjent autorisasjonsprøve for å kunne bli tildelt landmålerbrev. En forutsetning for at søkeren får avlegge autorisasjonsprøve er at de øvrige kravene om blant annet fullført utdanning og praksis er innfridd.

Autorisasjonsprøven skal teste kandidatene innen praktisk anvendelse av teori i oppmålingsarbeid og den generelle gjennomføringen av oppmålingsforretninger.

Det er lagt opp til at prøven arrangeres digitalt som en hjemmeprøve. Prøven skal bedømmes med «bestått» eller «ikke bestått». Det er anledning til å gjøre til sammen tre forsøk for å bestå prøven uten ny søknad, en ordinær prøve og inntil to «kontinuasjonsprøver». Forutsetningen for dette er at den siste «kontinuasjonsprøven» avlegges senest ni måneder etter avlagt ordinær prøve.

Plan for gjennomføring av autorisasjonsprøven

Kartverket har satt opp følgende plan for gjennomføring av autorisasjonsprøven. Vi gjør oppmerksom på at planen kan endres.

Autorisasjonsprøver 2023
Prøveuke Start Frist for innlevering
Uke 41 Mandag 9. oktober kl. 12.00 Mandag 16. oktober kl. 12.00
Uke 46 Mandag 13. november kl. 12.00 Mandag 20. november kl. 12.00

 

Autorisasjonsprøver 2024
Prøveuke Start Frist for innlevering
Uke 5 Mandag 29. januar kl. 12.00 Mandag 5. februar kl. 12.00
Uke 14 Tirsdag 2. april kl. 12.00 Tirsdag 9. april kl. 12.00
Uke 21 Tirsdag 21. mai kl. 12.00 Tirsdag 28. mai kl. 12.00
Uke 36 Mandag 2. september kl. 12.00 Mandag 9. september kl. 12.00
Uke 41 Mandag 7. oktober kl. 12.00 Mandag 14. oktober kl. 12.00
Uke 46 Mandag 11. november kl. 12.00 Mandag 18. november kl. 12.00

 

Oppmelding til autorisasjonsprøven

Det er en forutsetning at kravene til utdanning og praksis er innfridd før man melder seg opp til autorisasjonsprøven. Etter at Kartverket har sjekket om kravene til utdanning og praksis er innfridd, får du informasjon om aktuelle prøvetidspunkt.

Du velger selv det tidspunktet som passer for gjennomføring, og du må selv melde deg opp til prøven ved å sende en e-post til aal@kartverket.no.

Avmelding

Dersom prøvetidspunktet du har meldt deg opp til likevel ikke skulle passe, kan du melde deg av prøven senest en uke før startdato ved å sende e-post til aal@kartverket.no.

Gjennomføring av autorisasjonsprøven

Kartverket bruker Questback som eksamensverktøy. Du vil få tilsendt en e-post fra Kartverket med en lenke til prøven. Prøven besvares i Questback og må sendes tilbake til Kartverket innen oppgitt frist, se frister for innlevering ovenfor. Prøven sendes automatisk ved at du besvarer alle spørsmål og trykker send-knappen etter det siste spørsmålet.

Dersom utsendt prøve ikke leveres innen fristen, regnes prøven som ikke bestått og du må melde deg opp til ny prøve. Ny prøve utløser tilleggsgebyr, se mer om dette under gebyr.

Du har en hel uke til rådighet for å besvare prøven. Prøven skal løses selvstendig, men for øvrig kan alle hjelpemidler benyttes. Autorisasjonsprøvens arbeidsbelastning er antatt å være ca. 6 timer. Ved frist for innlevering lukkes prøven automatisk, og det er derfor viktig at du sørger for å fullføre prøven og sende inn besvarelsen innen fristen.

Autorisasjonsprøven

Prøven består av to deler

Del 1, teller 40 %

Denne delen består av tre hovedtemaer med underliggende spørsmål der du gir svar med utfyllende tekst. Det kreves ikke lange utredninger eller henvisning til kilder – men en kort og klar redegjørelse om tema. Questback har en begrensning på ca. 500 ord (4 000 tegn) for hver av disse spørsmålene. Stikkord kan benyttes, men sørg for å få fram hovedpoengene på en forståelig måte. For å kunne bestå autorisasjonsprøven kreves det at alle tre fritekstoppgavene besvares med et minimum av relevante momenter.

Del 2, teller 60 %

Denne delen består av spørsmål der du velger svar blant oppgitte alternativer.

Prøven bedømmes med bestått/ikke bestått. For bestått prøve kreves det at 70 % av besvarelsen er riktig.

Sensur

Kartverket beregner 3 ukers sensurperiode. Du vil få skriftlig tilbakemelding om resultatet av prøven. Vær oppmerksom og unngå kopiering av tekst. Skriv med egne ord for å unngå plagiat. Plagiat blir bedømt med ikke bestått.

Landmålerbrev

De som består autorisasjonsprøven mottar et landmålerbrev. Dette er elektronisk og vil sendes hver enkelt på e-post eller som digital post.

Del
XPPT