Alle veger eller områder skal tildeles et eget adressenavn (vegnavn) som er unikt innenfor en kommune, eventuelt innenfor et felles adresseringsområde. Navnene skal holdes innenfor ett språk.

Spørsmålet om bruk av flerspråklige navn i adressesammenheng er drøftet i brev mellom Kartverket og Miljøverndepartementet, og det ble konkludert med at hensynet til entydige og unike adresser må veie tyngst.

Det betyr at kommunen må tildele ett offisielt adressenavn på det skriftspråket kommunen velger, jamfør matrikkelforskriften § 51 første ledd. Hvilket språk kommunen velger kan variere fra tilfelle til tilfelle.