Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Egenerklæring av eierskap til offentlig veg- eller jernbanegrunn

Denne egenerklæringen kan benyttes av stat, fylkeskommune eller kommune i sak som gjelder arealoverføring, oppretting av ny matrikkelenhet eller matrikulering av umatrikulert grunneiendom eller festegrunn for å stadfeste eiendomsrett til offentlig veg- eller jernbanegrunn. Egenerklæringen kan også benyttes dersom ikke-tinglyst offentlig veg- eller jernbanegrunn overdras til annen offentlig myndighet uten at formålet endres.

Egenerklæringen skal følge med som vedlegg i utsendingen om varsel om oppmålingsforretning, eventuelt i forhåndsvarsel i saker som ikke krever oppmålingsforretning.

Rettledning til utfylling av - Egenerklæring om eierskap til offentlig veg- eller jernbanegrunn.pdf

Share