Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Nye rutinar for oppdatering av kretsdata

Kartverket er i gang med moderniseringa av matrikkelen. Det fører til at vi på sikt ikkje lenger skal lese inn kretsfiler i matrikkelen, slik vi har gjort til no. I staden skal Nasjonal inndelingsbase levere kretsdata til matrikkelen.

På sikt er tanken at dataeigarane sjølve skal kunne oppdatere sine kretsdata direkte i inndelingsbasen, og at ein på den måten skal få til ein betre og meir tilgjengeleg dataflyt for dei som treng kretsinformasjon.

Fram mot jul vil Kartverket som ledd i moderniseringa av matrikkelen rulle ut første del av den nye løysinga for Nasjonal inndelingsbase. Dei første kretstypane som skal takast i bruk er stemmekrets og grunnkrets. I samband med dette vil Kartverket utarbeide nye rutinar for oppdatering av kretsdata.

Det er viktig at kommunar som har planar om å gjere endringar i stemmekretsane fram mot kommune- og fylkestingsvalet i 2023 er merksame på at det vil kome nye rutinar. Frist for innmelding av kretsendringar i samband med valet i 2023 er 31. mars neste år.

Kartverket vil informere meir om endringane via nyheitsbrevet og nettsidene våre. I tillegg vil kommunane få tilsendt informasjon om nye rutinar via fylkeskartkontora.

Share