Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Hjelpedokument som vedlegg ved elektronisk tinglysing

Ved innsending av hjelpedokumenter ved elektronisk tinglysing er det strenge krav til fullmaktene. 

I noen tilfeller er det nødvendig å sende inn hjelpedokumenter for å kunne tinglyse et dokument. Nå er det mulig å sende inn hjelpedokumenter i utvalgte kategorier også ved elektronisk innsending. Under omtales hvilke typer dokumenter som kan legges ved i de ulike kategoriene. Dette er de kategoriene som Kartverket har tilrettelagt for. Det vil bli åpnet for ytterligere kategorier etter hvert.

Hvilke kategorier de ulike tilbyderne av elektronisk innsending har tilrettelagt for vil kunne variere.

Kategorier av hjelpedokumenter

Særlig om fullmakter

Dersom et dokument er signert etter fullmakt fra hjemmelshaveren, må du legge med fullmakten. Utgangspunktet er at fullmakter som sendes inn ved tinglysing skal fremlegges i original.

Ved elektronisk innsending vil det ikke være mulig å fremlegge en papirfullmakt i original. Fullmakten som sendes inn vil være en kopi av den originale fullmakten. Kartverket krever derfor at fullmakten som sendes inn ved elektronisk tinglysing er påført både "rett kopi" og en bekreftelse om at fullmakten fortsatt gjelder (inneståelseserklæring), det vil si at den ikke er trukket tilbake. Bekreftelsene må gis av eiendomsmegler eller annen person som nevnt i tinglysingsforskriften § 3.

Erklæringen om inneståelse må være datert. Kartverket godtar at inneståelsen på kopien av fullmakten er datert før den elektroniske signeringen fra fullmektigen. Ved innsendingen av dokumentet blir dokumentet elektronisk signert av meglerforetaket. Vi legger til grunn at meglerforetaket ved denne signeringen innestår for at fullmakten fortsatt gjelder på innsendingstidspunktet.

Share
XPPT